Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ajankohtaista

 • Tuo somepäivitykset laajempaan jakeluun ja luotettavaan ympäristöön

  Tuo somepäivitykset laajempaan jakeluun ja luotettavaan ympäristöön

  Kotoi­sin tääl­tä ‑pal­ve­lum­me avul­la saat laa­jem­man näky­vyy­den some­päi­vi­tyk­sil­le­si hel­pos­ti, lue­tus­sa ja luo­te­tus­sa ympä­ris­tös­sä – tutun pai­kal­lis­leh­den verkkosivuilla.

  Lue lisää


 • Hillan lehtien verkkosivut uudistuvat kevään aikana

  Uusien yhte­näi­sem­pien verk­ko­si­vu­jen myö­tä pys­tym­me pal­ve­le­maan asiak­kai­tam­me entis­tä parem­min, kun mai­nos­paik­ko­jen muo­dot ja sijain­nit ovat saman­lai­set koko Hil­la-alu­eel­la, Pie­tar­saa­res­ta Iva­loon. Asiak­kaa­nam­me voit vali­ta itsel­le­si sopi­vim­mat kana­vat hel­pos­ti ja vaivattomasti.

  Lue lisää


 • Evästeet poistuvat, miten tavoitan jatkossa kohderyhmäni?

  Evästeet poistuvat, miten tavoitan jatkossa kohderyhmäni?

  Mai­nos­ta­jia on jo pit­kään kuo­hut­ta­nut aja­tus kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­den pois­tu­mi­ses­ta. Mik­si kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­den pois­tu­mi­nen pitäi­si kiin­nos­taa mei­tä kaik­kia ja mitä ne eväs­teet ovat?

  Lue lisää


 • Kasvata myyntiä sisältömarkkinoinnilla

  Kasvata myyntiä sisältömarkkinoinnilla

  Natii­vi­mai­non­ta on yksi eni­ten kas­va­vis­ta mai­nos­muo­dois­ta. Natii­vi­mai­non­ta on digi­taa­li­ses­sa medias­sa jul­kais­tu kau­pal­li­nen artik­ke­li, joka on luon­te­va osa verk­ko­si­vus­ton muu­ta sisäl­töä. Perin­tei­sen hin­­ta- tai tuo­te edel­lä toi­mi­van mai­non­nan sijaan, natii­vi­mai­non­ta tar­jo­aa koh­de­ryh­mäl­leen uut­ta tie­toa, neu­vo­ja tai viih­dyt­tä­vää sisäl­töä hel­pos­ti lähes­tyt­tä­väs­sä muo­dos­sa. Mai­nos­ta­jan näkö­kul­mas­ta natii­vi­mai­non­ta on erin­omai­nen tapa kas­vat­taa tuot­teen, pal­ve­lun tai…

  Lue lisää


 • Ulkomainonta tavoittaa tehokkaasti

  Ulkomainonta tavoittaa tehokkaasti

  Digi­taa­li­sen ulko­mai­non­nan suo­sion salai­suus on sen jous­ta­vuu­des­sa. Mai­nos­pin­tam­me kes­keis­ten lii­ke­vir­to­jen sol­mu­koh­dis­sa ja kau­pun­kien yti­mes­sä huo­ma­taan ja ne tar­joa­vat näp­pä­rän mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa kulut­ta­jien ostoai­kei­siin.  Digi­taa­li­set ulko­mai­nok­set tavoit­ta­vat niin yöl­lä kuin päi­väl­lä ja myös sel­lai­set kulut­ta­jat, jot­ka eivät lue mui­ta medioi­ta. Vaih­tu­va kuva lisää mai­nok­sen huo­mio­ar­voa ja lisää tut­ki­tus­ti parem­min huo­mio­ta kuin…

  Lue lisää


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj