Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ajankohtaista

 • Kasvata myyntiä sisältömarkkinoinnilla

  Natii­vi­mai­non­ta on yksi eni­ten kas­va­vis­ta mai­nos­muo­dois­ta. Natii­vi­mai­non­ta on digi­taa­li­ses­sa medias­sa jul­kais­tu kau­pal­li­nen artik­ke­li, joka on luon­te­va osa verk­ko­si­vus­ton muu­ta sisäl­töä. Perin­tei­sen hin­­ta- tai tuo­te edel­lä toi­mi­van mai­non­nan sijaan, natii­vi­mai­non­ta tar­jo­aa koh­de­ryh­mäl­leen uut­ta tie­toa, neu­vo­ja tai viih­dyt­tä­vää sisäl­töä hel­pos­ti lähes­tyt­tä­väs­sä muo­dos­sa. Mai­nos­ta­jan näkö­kul­mas­ta natii­vi­mai­non­ta on erin­omai­nen tapa kas­vat­taa tuot­teen, pal­ve­lun tai

  Lue lisää


 • Ulkomainonta tavoittaa tehokkaasti

  Digi­taa­li­sen ulko­mai­non­nan suo­sion salai­suus on sen jous­ta­vuu­des­sa. Mai­nos­pin­tam­me kes­keis­ten lii­ke­vir­to­jen sol­mu­koh­dis­sa ja kau­pun­kien yti­mes­sä huo­ma­taan ja ne tar­joa­vat näp­pä­rän mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa kulut­ta­jien ostoai­kei­siin.  Digi­taa­li­set ulko­mai­nok­set tavoit­ta­vat niin yöl­lä kuin päi­väl­lä ja myös sel­lai­set kulut­ta­jat, jot­ka eivät lue mui­ta medioi­ta. Vaih­tu­va kuva lisää mai­nok­sen huo­mio­ar­voa ja lisää tut­ki­tus­ti parem­min huo­mio­ta kuin

  Lue lisää


 • Hillan julkaisuissa muutoksia vuoden 2023 alussa

  Median vah­vuu­te­na on mai­nos­ten hyvä huo­mio­ar­vo, alu­eel­li­nen tavoit­ta­vuus sekä pai­kal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä koh­de­ryh­mä. Digi­ta­li­saa­tion ede­tes­sä tar­jon­tam­me kär­ki siir­tyy digi­taa­li­siin pal­ve­lui­him­me ja asiak­kaan kan­nal­ta mer­kit­tä­viin mark­ki­noin­ti­rat­kai­sui­hin. Tar­joam­me tavoit­ta­vuut­ta, näky­vyyt­tä, ongel­man rat­kai­sua ja tukea asiak­kaam­me lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen.  Pys­tyäk­sem­me vas­taa­maan tämän päi­vän tar­pei­siin kehi­täm­me ja yhte­näis­täm­me jul­kai­su­jem­me verk­ko­si­vu­ja, pai­net­tua leh­teä ja sen jake­lua. Vuoden

  Lue lisää


 • Printtimainos toimii, mihin tarvitaan digimainontaa?

  Hil­la Grou­pin alu­eel­li­sil­la ja pai­kal­li­sil­la uutis­me­dioil­la pape­ri­leh­ti on vie­lä vah­vas­sa ase­mas­sa, mut­ta yhä useam­pi luki­ja käyt­tää prin­tin lisäk­si tai ainoas­taan digi­taa­li­sia alus­to­jam­me. Vaik­ka pape­ri­leh­ti kolah­taa moneen pos­ti­laa­tik­koon, niin alu­eel­li­sia uuti­sia seu­ra­taan leh­tien uutis­si­vus­toil­ta usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä. Täs­tä ker­too myös data, sil­lä kaik­kien Hil­la Grou­pin leh­tien uutis­si­vus­to­jen yhteen­las­ket­tu sivu­la­taus­ten mää­rä on

  Lue lisää


 • Yhtenäinen Hilla luo elinvoimaa

  Kehi­täm­me toi­min­taam­me pal­ve­le­maan kaik­kia asiak­kai­tam­me entis­tä­kin parem­min Hil­la Group on media­kon­ser­ni, joka laa­jal­la toi­mia­lal­laan ja suu­rel­la pin­­ta-alal­­laan tavoit­taa päi­vit­täin lähes mil­joo­na ihmis­tä. Hil­lan ydin­tä on pai­kal­li­set, elin­voi­mai­set ja juu­re­vat leh­tibrän­dit ja vah­va läs­nä­olo omal­la alu­eel­la. Toi­von mukaan olem­me myös halut­tu­ja: kump­pa­nei­na, uutis­läh­tei­nä, mai­nos­ka­na­vi­na koko Hil­la-alu­eel­la. Ensim­mäi­nen näky­vä uudis­tus tapah­tuu vuoden

  Lue lisää


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj