Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ajankohtaista

 • Luotettavaa tietoa ja tehokasta mainontaa

  Hil­la Grou­pin mediat pal­ve­le­vat luki­joi­taan pai­kal­li­sen tie­don luo­tet­ta­vi­na välit­tä­ji­nä, ker­too Kan­sal­li­nen Media­tut­ki­mus vuo­del­ta 2022. Hil­la Grou­pin jul­kai­su­jen pai­noar­vo tie­don­vä­lit­tä­jä­nä on kas­va­nut. Kan­sal­li­sen Media­tut­ki­muk­sen mukaan Hil­lan mediat tavoit­ta­vat vii­koit­tain yhteen­sä 527 000 luki­jaa. Koko­nais­ta­voit­ta­vuu­teen las­ke­taan leh­tien kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä sekä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon leh­den digi­taa­lis­ten ver­sioi­den luki­ja­mää­rä. Hil­la Grou­pin medioi­den luki­jat arvos­ta­vat erityisesti

  Lue lisää


 • Hilla Group jatkaa LeviNytin kehittämistä Jaspiksen viitoittamalla tiellä

  -Jos­kus piti pipo pääs­sä jakaa leh­tiä, ettei­vät ihmi­set tun­nis­ta. Muu­ten nel­jän tun­nin leh­ti­kier­ros voi kes­tää kuusi tun­tia, Jas­pis Toi­vo­nen nau­raa. Revon­tu­len­vä­ri­sen tuk­kan­sa kans­sa nai­nen tun­ne­taan levik­kia­lu­eel­laan Levil­lä hyvin. Toi­vo­nen on käy­tän­nös­sä yhtä kuin vuon­na 2000 perus­ta­man­sa leh­ti Levi­Nyt. Sil­tä se eit­tä­mät­tä tun­tuu. Niin kuin lap­ses­taan luo­pui­si. Jas­pis tuli Lap­piin ensin

  Lue lisää


 • Huoneistokeskus luottaa mainonnassa paikalliseen osaamiseen

  Ylivieskassa Huoneistokeskuksen tiimin muodostavat Pia Kaivosoja ja Asla Ohtamaa. Kalajoella asiakkaita palvelee sivutoimipiste, ja lisäksi toimialueeseen kuuluvat Alavieska ja Sievi.

  Yli­vies­kas­sa Huo­neis­to­kes­kuk­sen tii­min muo­dos­ta­vat Pia Kai­vo­so­ja ja Asla Ohta­maa. Kala­joel­la asiak­kai­ta pal­ve­lee sivu­toi­mi­pis­te, ja lisäk­si toi­mia­lu­ee­seen kuu­lu­vat Ala­vies­ka ja Sie­vi. Suo­men Huo­neis­to­kes­kuk­sen paras toi­mi­pis­te löy­tyy Yli­vies­kas­ta, kun ver­tai­lus­sa ovat alku­vuo­den nel­jän kuu­kau­den tulok­set. Kas­vua on vauh­dit­ta­nut mark­ki­noin­tiyh­teis­työ Hil­la Grou­piin kuu­lu­van pai­kal­li­sen median, Kala­jo­ki­laak­son kans­sa. – Huo­neis­to­kes­kuk­sen tavoit­tee­na on tul­la tun­ne­tuim­mas­ta halutuimmaksi.

  Lue lisää


 • Monikanavainen viestintä tuottaa parempia tuloksia

  Nor­maa­lis­ti kulut­ta­ja vas­taa­not­taa päi­vit­täin tuhan­sia mark­ki­noin­ti­vies­te­jä. Mai­nos, joka herät­tää asso­si­aa­tioi­ta vas­taa­not­ta­jan muis­tis­sa saa aikaan tie­dol­li­sia ja tun­teel­li­sia muis­ti­reak­tioi­ta. Kun kulut­ta­ja näkee tois­tu­vas­ti saman tuot­teen tai yri­tyk­sen mai­non­taa, kas­vat­taa se hänen muis­tis­saan tuo­te­mer­kin osuut­ta. Tavoit­tee­na on aina edis­tää mai­nos­tet­ta­van tuot­teen tai pal­ve­lun kysyntää.

  Lue lisää


 • Holari

  Ennen­nä­ke­mä­tön puo­len Suo­men golf­ken­tät kokoa­va HOLARI jul­kais­taan vii­kol­la 19. Hui­kean yli 11 golf­ken­tän ver­kos­to poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa, Kai­nuus­sa ja Poh­jan­maal­la on jo uuti­nen itses­sään. Tämä golf­ver­kos­to lyö kausi­uu­ti­sen­sa nyt ensi ker­taa yksiin kan­siin – ole mukana!

  Lue lisää


Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj