Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ajankohtaista

 • Poikkeuksia juhlapyhien julkaisupäiviin ja aineistoaikatauluihin

  Poikkeuksia juhlapyhien julkaisupäiviin ja aineistoaikatauluihin

  Hil­la Grou­pin mediois­ta löy­dät luet­ta­vaa vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Juh­la­py­hät ja arki­va­paat vai­kut­ta­vat kui­ten­kin print­ti­leh­tiem­me ja nii­den ver­kos­sa ole­vien näköis­leh­tien jul­kai­su­päi­viin sekä aineis­toai­ka­tau­lui­hin. Tänä vuon­na itse­näi­syys­päi­vä 6.12. on kes­ki­viik­ko­na. Sen sijoit­tu­mi­nen arki­päi­väk­si vai­kut­taa lähes kaik­kien leh­tiem­me ilmes­ty­mis­päi­viin vii­kol­la 49. Itse­näi­syys­päi­vän jäl­keen, tors­tai­na 7.12. Kes­ki­poh­jan­maa ilmes­tyy vain näköis­leh­te­nä. Kai­nuun Sano­mat ei ilmesty…

  Lue lisää


 • Sisältömarkkinointi antaa kasvot yritykselle

  Sisältömarkkinointi antaa kasvot yritykselle

  Pie­tar­saa­re­lai­nen JNT ja kok­ko­la­lai­nen Kes­­ki-Poh­­jan­­maan Kont­to­ri­pis­te yhdis­ti­vät toi­min­tan­sa tam­mi­kuus­sa 2022 ja tule­van vuo­den alus­sa, 1.1.2024 Kont­to­ri­pis­te sulau­tuu koko­naan JNT:hen. Kont­to­ri­pis­te on kok­ko­la­lai­sil­le jo ennes­tään tut­tu toi­mi­ja. JNT puo­les­taan on alu­eel­la täy­sin uusi kui­tu­toi­mit­ta­ja. JNT:llä koet­tiin, ettei­vät pai­kal­li­set yri­tyk­set ja talo­yh­tiöt tun­ne tar­peek­si hyvin kaik­kia sen tar­joa­mia moni­puo­li­sia IT-pal­­ve­­lu­­ja ja ‑tuot­tei­ta,…

  Lue lisää


 • Yhden luukun periaate säästää aikaa ja helpottaa yhteistyötä

  Yhden luukun periaate säästää aikaa ja helpottaa yhteistyötä

  Jou­ko Strand pyö­rit­tää poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa kah­ta K‑Rautaa. Sodan­ky­läs­sä yrit­tä­jä on toi­mi­nut 20 vuot­ta ja Iva­lon K‑Raudan ohjak­sis­sa­kin vuo­sia on ker­ty­nyt jo 15.  Molem­pien myy­mä­löi­den mark­ki­noin­ti­asiois­sa hän­tä pal­ve­lee Hil­la Grou­pin myyn­ti­pääl­lik­kö Elii­sa Lin­tu­la. ”Yhteis­työ Elii­san kans­sa on toi­mi­nut hyvin ja olen posi­tii­vi­sel­la mie­lel­lä. Mie­les­tä­ni myös mark­ki­noin­ti on pit­kä­jän­teis­tä yhteis­työ­tä.” Strand kertoo…

  Lue lisää


 • Viisi vinkkiä onnistuneeseen BLACK FRIDAY ‑kampanjaan

  Viisi vinkkiä onnistuneeseen BLACK FRIDAY ‑kampanjaan

  1. Mie­ti tar­jouk­set tark­kaan. — hou­kut­te­le­va tar­jous on sel­lai­nen, jon­ka asia­kas halu­aa ostaaa. Lue lisää >

  Lue lisää


 • Hilla Groupin julkaisut tavoittavat 346 500 lukijaa viikoittain

  Hilla Groupin julkaisut tavoittavat 346 500 lukijaa viikoittain

  Kan­sal­li­sen media­tut­ki­muk­sen (KMT) mukaan Hil­la Grou­pin jul­kai­sut tavoit­ta­vat vii­koit­tain yhteen­sä 346 500 luki­jaa. Huo­mio­nar­vois­ta on, että Hil­lan luki­jat seu­raa­vat useam­paa kuin yhtä Hil­lan mediaa.

  Lue lisää


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj