Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ajankohtaista

 • Monikanavainen viestintä tuottaa parempia tuloksia

  MONIKANAVAINEN VIESTINTÄ TUOTTAA PAREMPIA TULOKSIA

  Nor­maa­lis­ti kulut­ta­ja vas­taa­not­taa päi­vit­täin tuhan­sia mark­ki­noin­ti­vies­te­jä. Mai­nos, joka herät­tää asso­si­aa­tioi­ta vas­taa­not­ta­jan muis­tis­sa saa aikaan tie­dol­li­sia ja tun­teel­li­sia muis­ti­reak­tioi­ta. Kun kulut­ta­ja näkee tois­tu­vas­ti saman tuot­teen tai yri­tyk­sen mai­non­taa, kas­vat­taa se hänen muis­tis­saan tuo­te­mer­kin osuut­ta. Tavoit­tee­na on aina edis­tää mai­nos­tet­ta­van tuot­teen tai pal­ve­lun kysyntää.

  Lue lisää


 • Holari

  Ennen­nä­ke­mä­tön puo­len Suo­men golf­ken­tät kokoa­va HOLARI jul­kais­taan vii­kol­la 19. Hui­kean yli 11 golf­ken­tän ver­kos­to poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa, Kai­nuus­sa ja Poh­jan­maal­la on jo uuti­nen itses­sään. Tämä golf­ver­kos­to lyö kausi­uu­ti­sen­sa nyt ensi ker­taa yksiin kan­siin – ole mukana!

  Lue lisää


 • Alueteemat 2022

  Alu­eem­me on täyn­nä elin­voi­maa ja mah­dol­li­suuk­sia. Jul­kai­sem­me alue­tee­mo­ja, jot­ka jae­taan tila­tun leh­den muka­na.  Luo­te­tun sisäl­lön mat­kas­sa mai­nok­set­kin erot­tu­vat eduk­seen. Sekä Reu­ters Digi­tal News –tut­ki­muk­sen, että KMT 2021 mukaan yli 80 % suo­ma­lai­sis­ta luot­taa sano­ma­leh­tien uuti­soin­tiin. Alue­tee­mat jae­taan Kes­ki­poh­jan­maan, Haa­­pa­­ve­­si-leh­­den, Kala­jo­ki­laak­son, Kala­jo­ki­seu­dun, Les­ti­joen, Niva­­la-leh­­den ja Per­hon­jo­ki­laak­son muka­na kaik­kiin tilaa­ja­ta­louk­siin.  Tämän lisäksi

  Lue lisää


 • Kuinka saada kaikki markkinoinnin palaset kohdalleen

  Yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­tar­peet vaih­te­le­vat tuli­tik­kuas­kin kokoi­ses­ta leh­ti-ilmoi­tuk­ses­ta, osu­vaan some­mai­nok­seen tai verk­ko­si­vuil­la sekä pape­ri­leh­des­sä luet­ta­vis­sa ole­vaan main­osar­tik­ke­liin. Eri­lais­ten mai­nos­ka­na­vien ja nii­hin sopi­vien mai­nos­ten välil­lä surf­faa­mi­nen voi yrit­tä­jäl­le olla aikaa vie­vää ja jos­kus jopa turhauttavaa

  Lue lisää


 • OP Keski-Pohjanmaa toteuttanut asiakaslehtiä KPK Medioiden kanssa — “Ilman kumppania lehden tekeminen olisi lähes mahdotonta”

  OP Keski-Pohjanmaa julkaisi syyskuussa oman asiakaslehden toimialueensa kuntien asukkaille. Tässä markkinointi- ja viestintäpäällikkö Päivi Eloniemi OP.sta sekä Hannu Lehto KPK Medioiden kaupallisista viestintäpalveluista tutustumassa marraskuun alussa toteutettuun lehteen edustajistovaaleista.

  Kun Kes­ki-Poh­jan­maan Osuus­pan­kis­sa läh­det­tiin miet­ti­mään asia­kas­leh­teä, halut­tiin tuo­da esiin asia­kas­ta­ri­noi­ta, pal­ve­lui­ta ja moni­puo­lis­ta asian­tun­ti­juut­ta sekä oman alu­een jo ole­mas­sa ole­vil­le että poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le.  Asia­kas­leh­del­le alun perin vali­koi­tu­nei­ta tee­mo­ja, yrit­tä­mi­nen ja yrit­tä­jyys, jat­ket­tiin syk­syl­lä ilmes­ty­nees­sä lehdessä. 

  Lue lisää


Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj