Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Julkaisut • Aineisto-ohjeet

Kaik­ki jul­kai­sum­me ovat 5 pals­tai­sia. Mai­nos­muo­to­jen koot näet alla ole­vas­ta kuvasta.

Etusi­vun moduulit 
Leh­den sisä­si­vu­jen moduulit

Aineis­to­jen muka­na tulee toi­mit­taa seu­raa­vat tie­dot:
• Mai­nos­ta­jan nimi ja yhteys­tie­dot
• Jul­kai­se­va leh­ti
• Jul­kai­su­päi­vä­mää­rä

Kaik­ki pai­net­ta­vat leh­tem­me ovat for­maa­til­taan 5‑palstaisia tabloi­de­ja.
Koko sivun ilmoi­tus 254 x 365 mm. (Sivu­ko­ko 280 x 400 mm)

Huo­leh­dit­han aineis­ton ajois­sa mai­nos­val­mis­tuk­seem­me, kun olet varan­nut mai­nos­ti­lan leh­des­tä tai digi­ka­na­vis­ta. Val­mis­tet­ta­vat aineis­tot on hyvä toi­mit­taa muu­ta­maa päi­vää ennen jul­kai­sua, tar­kis­ta aika­tau­lu alla ole­vas­ta tau­lu­kos­ta. Val­mis­tet­ta­vis­ta aineis­tois­ta lähe­täm­me aina vedok­sen tar­kis­tet­ta­vak­si ennen julkaisua.

Kun haluat toi­mit­taa meil­le val­miin main­osai­neis­ton, tar­kis­tat­han että aineis­to on vas­taa tek­ni­siä vaa­ti­muk­siam­me. Kun­kin leh­den aineis­to-osoit­teen löy­dät leh­den nimen kohdalta. 

Lii­te­leh­tien, luo­vien rat­kai­su­jen sekä mui­den eri­kois­jul­kai­sui­den aika­tau­lut voit tar­kis­taa mediamyyjiltämme.

Tabloid 5 palstaa

1 pals­ta — 47 mm
2 pals­taa — 99 mm
3 pals­taa — 150 mm
4 pals­taa — 202 mm
5 pals­taa — 254 mm

Etusi­vun moduu­lit:
Kes­ki­poh­jan­maa ja Kai­nuun Sano­mat:
254 x 315 mm tai 254 x 65 mm

Pai­kal­lis­leh­det:
254 x 273 mm tai 254 x 65 mm
Kau­pun­ki­leh­det:
254 x 273 mm tai 254 x 88 ja 254 x 180

Sivun kor­keus:
Teks­ti­si­vu 365 mm

Maa­kun­ta­leh­detAineis­ton aika­tau­luaineis­to-osoi­te
Kes­ki­poh­jan­maa 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10aineisto@kpk.fi
Kai­nuun Sanomat2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10 aineistot@slpmedia.fi
Pai­kal­lis­leh­tiAineis­ton aika­tau­lu aineisto-osoite 
Enon­te­kiön Sanomat2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10ilmoitukset.huiput@slpmedia.fi
Haa­pa­ve­si 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10ilmoitukset@haapavesi-lehti.fi
Ina­ri­lai­nen 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10ilmoitukset@inarilainen.fi
Kala­jo­ki­laak­so 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10 aineisto@kalajokilaakso.fi
Kala­jo­ki­seu­tu 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10aineisto@kalajokiseutu.fi
Kit­ti­lä-leh­ti 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10ilmoitukset.huiput@slpmedia.fi
Kuh­mo­lai­nen2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10aineistot@slpmedia.fi
Les­ti­jo­ki 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10ilmoitukset@lestijoki.fi
Luo­teis-Lap­pi 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10 ilmoitukset.huiput@slpmedia.fi
Meän Tor­nion­laak­so 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10 ilmoitukset@meantornionlaakso.fi
Niva­la 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10 aineisto@nivala-lehti.fi
Per­hon­jo­ki­laak­so 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10 ilmoitukset@perhonjokilaakso.fi
Som­pio 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10 ilmoitukset@sompio.fi
Sot­ka­mo-leh­ti 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10 aineistot@slpmedia.fi
Ylä-Kai­nuu 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10aineistot@slpmedia.fi
Kau­pun­ki­leh­tiAineis­to aika­tau­luAineis­to-osoi­te
Kala­jas­ka 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10aineisto@kalajokilaakso.fi
Kok­ko­la 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10ilmoitukset@kokkolalehti.fi
Koti-Kajaa­ni 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10aineistot@slpmedia.fi
Koti­kul­mil­ta 3 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10aineistot@slpmedia.fi
Koti-Lap­pi 3 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10aineistot@slpmedia.fi
Kuusa­mon seutu3 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10ilmoitukset@kuusamonseutu.fi
Pie­tar­saa­ren Sanomat 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10aineisto@pietarsaarensanomat.fi
Selän­ne 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10aineisto@selanne-lehti.fi
Mat­kai­lu­leh­detAineis­to aika­tau­luAineis­to-osoi­te
Aal­toaineistot@kalajokiseutu.fi
Erä-Kai­nuuaineistot@slpmedia.fi
Kemi­jär­vi Newsaineistot@slpmedia.fi
Tal­vi- / Kesä-Kuhmoaineistot@slpmedia.fi
Kul­ta-Lapin Kesäilmoitukset@sompio.fi
Levi­NYT!ilmoitukset@levinyt.fi
Saa­ri­se­län Sanomatilmoitukset@saariselansanomat.fi
Tun­tu­ri-Lapin Kesä
Vuo­kat­ti Newsaineistot@slpmedia.fi

Valmis mainosaineisto

Ilmoi­tus teh­dään sii­nä koos­sa kuin ilmoi­tus­va­raus on ja tulos­te­taan pdf-tie­dos­tok­si ilman leik­kaus­merk­ke­jä ja yli­me­no­va­ro­ja (bleed). Huom! Val­mis­ta aineis­toa ei muo­ka­ta leh­des­sä, vaan se jul­kais­taan sellaisenaan.

Tekniset tiedot

Tie­dos­to­muo­to
Val­mis aineis­to voi­daan muo­dos­taa ylei­sim­min käy­te­tyil­lä ammat­ti­mai­sil­la tait­to- ja gra­fiik­kaoh­jel­mil­la. Pai­no­val­mis PDF, ver­sio 1.4 (Acro­bat 5), ei saa sisäl­tää väriprofiileja.

Kir­ja­si­met
Fon­tit on sisäl­ly­tet­tä­vä PDF-tie­dos­toon. Väl­tä teks­teis­sä bit­ti­kart­ta­muo­toa ja jätä teks­tit kon­ver­toi­mat­ta, jot­ta teks­ti on tark­kaa myös digilehdessä.

Värit ja kuvat
Kuva­re­so­luu­tio: 220 ppi
Värin mak­si­mi­peit­to: 240 %
Tois­tu­va sävy­ala: 3–90 %
Värit: Pro­ses­si­vä­rei­nä (CMYK)
Väri­pro­fii­li (CMYK): ISOnewspaper26v4

Huo­mioi­ta
• Ota huo­mioon sano­ma­leh­den mah­dol­li­set pie­net koh­dis­tus­hei­tot värien käy­tös­sä.
• Väl­tä nega-teks­tiä moni­vä­ri­sen poh­jan pääl­lä tai moni­vä­ri­sis­sä teks­teis­sä pien­tä pis­te­ko­koa.
• Voit tar­kis­taa värit PDF-tie­dos­tos­ta Ado­be Acro­ba­tin Out­put Pre­view ‑työ­ka­lul­la.
• Var­mis­ta että RGB-työn­ku­lus­sa värit vas­taa­vat CMYK-väri­pro­fii­lia simu­loi­taes­sa halut­tua lop­pu­tu­los­ta.
• Var­mis­ta että mus­ta teks­ti on PDF-tie­dos­tos­sa CMYK-väreis­sä, K = 100% ja CMY = 0%.

Suo­sit­te­lem­me ns. RGB-työn­kul­kua, jol­loin kuvien pro­fii­lik­si vali­taan Ado­be RGB ‑pro­fii­li. Kuvil­le suo­si­tel­tu reso­luu­tio on 220 dpi. RGB-kuvat eivät tar­vit­se terä­vöin­tiä, kos­ka se tapah­tuu työn­ku­lus­sa auto­maat­ti­ses­ti. Emme suo­sit­te­le spot­ti­vä­rien käyt­töä, kos­ka kon­ver­toin­nis­sa nii­den sävyt saat­ta­vat muut­tua. Aineis­tos­sa voi olla muka­na myös CMYK-elementtejä.

Jos halu­taan käyt­tää CMYK-kuvia, väri­pro­fii­lik­si suo­si­tel­laan Iso­news­pa­per26v4-pro­fii­lia. Huo­mioi, että sii­nä tapauk­ses­sa kuvien terä­vöin­ti on teh­tä­vä itse oikeas­sa koos­sa. Väri­pro­fii­lin voi lada­ta Bot­nia Prin­tin verk­ko­si­vul­ta https://botniaprint.fi/aineisto-ohjeet

Pdf-tie­dos­ton tulos­tus­ta var­ten InDe­sign-ohjel­maan kan­nat­taa lada­ta Bot­nia Prin­tin vaa­ti­mat tulos­tus­a­se­tuk­set (Ado­be PDF pre­sets) pai­non verk­ko­si­vul­ta https://botniaprint.fi/aineisto-ohjeet

Valmistettavan mainoksen aineisto

Tar­vit­taes­sa voim­me teh­dä mate­ri­aa­lis­ta­si val­miin leh­ti-ilmoi­tuk­sen, ban­ne­ri­mai­nok­sen tai ulko­tau­lui­hin sovel­tu­van mai­nok­sen. Tar­vit­sem­me teks­tit ja mah­dol­li­set kuvat/videon sekä tar­vit­taes­sa ohjeis­tus­ta ulkoa­sus­ta. Toteu­tam­me mate­ri­aa­leis­ta ilmoi­tuk­sen sovit­tuun kokoon sel­lai­ses­sa muo­dos­sa, jot­ta pai­net­tu­na se näyt­tää mah­dol­li­sim­man hyvältä.

Kaik­ki muut pait­si pdf-tie­dos­tot ovat leh­des­sä val­mis­tet­ta­via aineis­to­ja. Mai­nos­val­mis­tus val­mis­taa mai­nok­sen asiak­kaan ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti. Ohjeis­tuk­ses­sa on otet­ta­va huo­mioon teki­jä­noi­keu­det ja tek­ni­set vaa­ti­muk­set.
Val­mis­tet­ta­van aineis­ton muka­na on toi­mi­tet­ta­va mai­nok­sen aset­te­lu­mal­li, mai­nos­teks­ti ja tar­vit­ta­vat kuvat. Asiak­kaan on var­mis­tet­ta­va, että kuvien jul­kai­suun on käyt­tö- ja julkaisuoikeudet. 

Ennen jul­kai­sua saat vedok­sen ilmoi­tuk­ses­ta tarkistettavaksi.

Ilmoi­tus­val­mis­tuk­sen hin­ta 0,10 € /pmm print­ti-ilmoi­tus­ten teke­mi­ses­sä.
Digi­taa­li­sis­sa rat­kai­suis­sa veloi­tus 75 € (+alv)/tunti toteu­tu­neen ajan­käy­tön mukaan.

Haluat­ko, että toteu­tam­me laa­jem­man mai­nos­ko­ko­nai­suu­den idea­si perus­teel­la?
Kysy lisää media­myy­jäl­tä­si tai tutus­tu sisältömarkkinointipalveluumme »

Haluat­ko, että poh­dim­me yhdes­sä koko mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa­si tavoit­tei­de­si kaut­ta?
Tutus­tu mai­nos­toi­mis­to Crea­me­dian palveluihin » 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj