Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ‑lehti

Tavoi­ta alu­een yrit­tä­jät kat­ta­vas­ti.
Toteu­tam­me nel­jä ker­taa vuo­des­sa ilmes­ty­vän Kes­ki-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät ‑leh­den yhteis­työs­sä yrit­tä­jä­jär­jes­tön kans­sa. Leh­ti jae­taan Kes­ki­poh­jan­maan muka­na sekä kai­kil­le alu­een yrit­tä­jä­jär­jes­tön yrittäjille.

Leh­den koko­nais­ta­voit­ta­vuus on 85 000. 

Leh­den sisäl­tö koos­tuu yrit­tä­jil­le tär­keis­tä asiois­ta: Muka­na on pai­kal­li­sia yri­tys­ta­ri­noi­ta ja esi­mer­kik­si vink­ke­jä yrit­tä­jien jat­ko­kou­lut­tau­tu­mi­seen sekä virkistäytymiseen.

Seuraavat ilmestymispäivät:

pe 18.2. Hyvin­voin­ti & lii­kun­ta
pe 17.6. Raken­ta­mi­nen & sisus­ta­mi­nen
ma 5.9. Yri­tys­pal­ve­lut
pe 9.12. Autoi­lu ja kuljetus

Aineisto-ohjeet:

Varauk­set ja aineis­tot tulee toi­mit­taa 8 päi­vää ennen ilmes­ty­mis­tä: aineisto@kpk.fi

1 p — 39 mm
2 p — 82 mm
3 p — 125 mm
4 p — 168 mm
5 p — 211 mm
6 p — 254 mm 

Lue kesä­kuus­sa 2022 ilmes­ty­nyt leh­ti­nä­köis­ver­sio­na »

Kysy lisää myyn­nis­tä ja varaa oma paik­ka­si »
Voit jät­tää myös yhtey­den­ot­to­pyyn­nön lomakkeellta.

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj