Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ‑lehti

Tavoi­ta alu­een yrit­tä­jät kat­ta­vas­ti.
Toteu­tam­me nel­jä ker­taa vuo­des­sa ilmes­ty­vän Kes­ki-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät ‑leh­den yhteis­työs­sä yrit­tä­jä­jär­jes­tön kans­sa. Leh­ti jae­taan Kes­ki­poh­jan­maan muka­na sekä kai­kil­le alu­een yrit­tä­jä­jär­jes­tön yrittäjille.

Leh­den koko­nais­ta­voit­ta­vuus on 92 000. 

Leh­den sisäl­tö koos­tuu yrit­tä­jil­le tär­keis­tä asiois­ta: Muka­na on pai­kal­li­sia yri­tys­ta­ri­noi­ta ja esi­mer­kik­si vink­ke­jä yrit­tä­jien jat­ko­kou­lut­tau­tu­mi­seen sekä virkistäytymiseen.

Julkaisupäivät vuonna 2023:

ke 15.2.
ke 14.6.
ke 13.9.
ke 13.12.

Aineisto-ohjeet:

Varauk­set ja aineis­tot tulee toi­mit­taa 8 päi­vää ennen ilmes­ty­mis­tä: aineisto@kpk.fi

Lue esi­mer­kik­si kesä­kuus­sa 2022 ilmes­ty­nyt leh­ti näköis­ver­sio­na »

Kysy lisää ja varaa oma paikkasi::

Voit jät­tää myös yhtey­den­ot­to­pyyn­nön lomakkeellta.

Kir­si Panu­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 127 8803
kirsi.panula@hillagroup.fi

Rit­va Myl­ly­mä­ki
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 598 2033
ritva.myllymaki@hillagroup.fi

Ans­si Mäke­lä
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 598 2061
anssi.makela@hillagroup.fi

myynti@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj