Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Varmista näkyvyytesi koko alueellamme torstaina 3.2.

KPK Medioi­den alue on täyn­nä elin­voi­maa ja mah­dol­li­suuk­sia. 3.2.2022 jul­kais­ta­va teol­li­suu­den tee­ma ker­too alu­een laa­jas­ta teollisuudesta. 

Teol­li­suu­del­la ymmär­re­tään mekaa­nis­ta tai kemial­lis­ta epä­or­gaa­nis­ten tai orgaa­nis­ten ainei­den muut­ta­mis­ta uusik­si tuot­teik­si riip­pu­mat­ta sii­tä suo­ri­te­taan­ko työ koneel­li­ses­ti vai käsin, teh­taas­sa vai työn­te­ki­jän koto­na. Mää­ri­tel­män mukaan myös tuot­tei­den kokoa­mi­nen (kokoon­pa­no) lue­taan teol­li­suus­toi­min­taan

Teol­li­suus­tee­ma jae­taan vii­kol­la 5 Kes­ki­poh­jan­maan, Haa­pa­ve­si-leh­den, Kala­jo­ki­laak­son, Kala­jo­ki­seu­dun, Les­ti­joen, Niva­la-leh­den ja Per­hon­jo­ki­laak­son muka­na kaik­kiin tilaa­ja­ta­louk­siin.

Tämän lisäk­si lii­te on luet­ta­vis­sa KPK Medioi­den verk­ko­si­vul­la. Alue­tee­mat huo­ma­taan var­mas­ti, sil­lä jokai­ses­ta alue­tee­mas­ta teh­dään oma ban­ne­ri, jos­ta leh­teä pää­see luke­maan kaik­kien leh­tiem­me verk­ko­si­vul­ta ja se on esil­lä kak­si viik­koa. Tämän­kin jäl­keen alue­tee­ma säi­lyy sivuill­la arkistossa. 

Mik­si mai­nos­taa Teollisuusteemassa?

Pai­net­tu leh­ti ja digi­taa­li­nen näköis­leh­ti tavoit­taa alu­een elin­kei­nois­ta ja teol­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­nei­ta luki­joi­ta.
Leh­den koko­nais­ta­voit­ta­vuus on 152 500 luki­jaa.

Teol­li­suus­tee­maa lue­taan levik­kia­lu­een lisäk­si alu­eel­ta kotoi­sin ole­vien talouk­sis­sa muu­al­la Suomessa. 


Aikataulu ja hinnat

Jul­kai­su­päi­vä 3.2.2022
Varauk­set: 28.1.2022
Aineis­tot: 28.1.2022 (aineisto@kpk.fi)

Ilmoi­tus­ti­la teol­li­suus­tee­mas­sa:
82 mm x 42 mm 126 €
1/4 s. 125 mm x 180 mm 650 €
½ s. pys­ty 125 mm x 365 mm 1200 €
½ s. vaa­ka 254 mm x 180 mm 1200 €
koko sivu 254 mm x 365 mm 2190 €

Maksimoi ilmoituksesi huomioarvo digitaalisessa näköislehdessä 

Kysy tar­jous­ta
Link­ki ilmoi­tuk­ses­ta esim. yri­tyk­se­si net­ti­si­vul­le tai verk­ko­kaup­paan.
Ilmoi­tuk­seen upo­tet­tu video (hin­ta ei sisäl­lä videotuotantoa)


Kysy lisää mediamyyjältäsi

tai 040 127 8803 / myynti@kpk.fi
tai jät­tä­mäl­lä yhteys­tie­to­si alla ole­val­le lomak­keel­le, niin myyn­tim­me on tei­hin yhteydessä.

Suunnittelupaketti

Ilmoi­tus­ten suun­nit­te­lu­pa­ket­ti mai­nos­toi­mis­to Crea­me­dian ammat­ti­lais­ten toi­mes­ta alkaen 200 € +alv.
Kat­so lisää täs­tä >

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj