Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Koulutukset esille laajalla alueella

24.2.2022 jul­kais­ta­va kou­lu­tuk­sen alue­tee­ma ker­too alu­een moni­puo­li­ses­ta koulutustarjonnasta. 

Alue­tee­ma jae­taan vii­kol­la 8 Kes­ki­poh­jan­maan, Haa­pa­ve­si-leh­den, Kala­jo­ki­laak­son, Kala­jo­ki­seu­dun, Les­ti­joen, Niva­la-leh­den ja Per­hon­jo­ki­laak­son muka­na kaik­kiin tilaa­ja­ta­louk­siin.

Tämän lisäk­si lii­te on luet­ta­vis­sa KPK Medioi­den verk­ko­si­vul­la. Alue­tee­mat huo­ma­taan var­mas­ti, sil­lä jokai­ses­ta alue­tee­mas­ta teh­dään oma ban­ne­ri, jos­ta leh­teä pää­see luke­maan kaik­kien leh­tiem­me verk­ko­si­vul­ta ja se on esil­lä kak­si viik­koa. Tämän­kin jäl­keen alue­tee­ma säi­lyy sivuill­la arkistossa.

Mik­si mai­nos­taa kou­lu­tuk­sen alueteemassa?

Alue­tee­mal­la on suu­ri huo­mio­ar­vo, sil­lä sen koko­nais­ta­voit­ta­vuus on 152 500 luki­jaa.
Pai­net­tu alue­tee­ma ja sen digi­taa­li­nen näköis­leh­ti tavoit­taa alu­een sano­ma­leh­tien luki­jat. Leh­tiä lue­taan levik­kia­lu­een lisäk­si alu­eel­ta kotoi­sin ole­vien talouk­sis­sa muu­al­la Suomessa. 


Aikataulu ja hinnat

Jul­kai­su­päi­vä 24.2.2022
Varauk­set: 17.2.2022
Aineis­tot: 17.2.2022 (aineisto@kpk.fi)

Ilmoi­tus­ti­la kou­lu­tus­tee­mas­sa:
82 mm x 42 mm 126 €
1/4 s. 125 mm x 180 mm 650 €
½ s. pys­ty 125 mm x 365 mm 1200 €
½ s. vaa­ka 254 mm x 180 mm 1200 €
koko sivu 254 mm x 365 mm 2190 €

Maksimoi ilmoituksesi huomioarvo digitaalisessa näköislehdessä 

Kysy tar­jous­ta
Link­ki ilmoi­tuk­ses­ta esim. yri­tyk­se­si net­ti­si­vul­le tai verk­ko­kaup­paan.
Ilmoi­tuk­seen upo­tet­tu video (hin­ta ei sisäl­lä videotuotantoa)

Tehos­ta näky­vyyt­tä moni­ka­na­vai­sel­la vies­tin­näl­lä
Leh­tien verk­ko­si­vu­jen ban­ne­rei­den avul­la ohjaat digi­lu­ki­jat suo­raan tutus­tu­maan oman verk­ko­si­vusi sisältöihin.


Kysy lisää mediamyyjältäsi

myynti@kpk.fi
tai jät­tä­mäl­lä yhteys­tie­to­si alla ole­val­le lomak­keel­le, niin myyn­tim­me on tei­hin yhteydessä.

Suunnittelupaketti

Ilmoi­tus­ten suun­nit­te­lu­pa­ket­ti mai­nos­toi­mis­to Crea­me­dian ammat­ti­lais­ten toi­mes­ta alkaen 200 € +alv.
Kat­so lisää täs­tä >

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj