Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ajanmukaista sisältömarkkinointia

Olet­ko aja­tel­lut, miten yri­tyk­se­si näkyy koko­nai­suu­te­na poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le? Onko yri­tyk­se­si ima­go kun­nos­sa? Entä mil­lai­nen on yri­tyk­se­si työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va? Entä osaat­ko vies­tiä oman talon sisäl­lä asioi­ta ajanmukaisesti?

Jos vähän­kään poh­dit näi­tä kysy­myk­siä ja haluat pet­ra­ta nyky­ti­lan­net­ta, olem­me mie­lel­läm­me apunasi.

Vies­tin­tä ylei­ses­ti on laa­ja asia. Jos halua­ma­si vies­ti voi­daan kir­joit­taa sanoik­si, tal­len­taa kuvik­si tai tal­tioi­da videok­si, kat­so miten voim­me auttaa.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on mai­non­taa, min­kä avul­la kulut­ta­jil­le syn­tyy aito kiin­nos­tus tiet­ty­jä tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta koh­taan. Täten kulut­ta­jat suh­tau­tu­vat ylei­ses­ti täl­lai­seen mark­ki­noin­tiin huo­mat­ta­vas­ti suo­peam­min kuin tavan­omai­siin hin­ta edel­lä toteu­tet­tui­hin mainoksiin.

Voi­si­ko esi­te tai asia­kas­leh­ti olla hyvä tapa koo­ta pal­ve­lusi tai tuot­tee­si tii­viis­ti? Voim­me toteut­taa asia­kas­leh­den ideois­ta aina jake­luun asti. 

Ota rohkeasti yhteyttä – ja keskustellaan tarkemmin!

Han­nu Leh­to
050 598 2066
hannu.lehto@hillagroup.fi

Kau­pal­li­set sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut
Hil­la Group

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj