Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Sisältömarkkinointi — Tavoita asiakkaasi kiinnostavasti

Olet­ko aja­tel­lut, miten yri­tyk­se­si näkyy koko­nai­suu­te­na poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le? Onko yri­tyk­se­si ima­go kun­nos­sa? Entä mil­lai­nen on yri­tyk­se­si työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va? Tai onko kun­ta­si hou­kut­te­le­va muut­toai­keis­sa oleville?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on mai­non­taa, min­kä avul­la kulut­ta­jil­le syn­tyy aito kiin­nos­tus tiet­ty­jä tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta koh­taan. Täten kulut­ta­jat suh­tau­tu­vat ylei­ses­ti täl­lai­seen mark­ki­noin­tiin huo­mat­ta­vas­ti suo­peam­min kuin tavan­omai­siin hin­ta edel­lä toteu­tet­tui­hin mai­nok­siin.
Esi­mer­kik­si digi­taa­li­nen natii­vi­mai­non­ta on yksi eni­ten kas­va­vis­ta mai­non­nan muo­dois­ta. Kulut­ta­jat pitä­vät natii­vi­si­säl­löis­tä, kos­ka par­haim­mal­laan ne sisäl­tä­vät myös hyö­ty­tie­toa. Natii­vi­mai­non­ta aut­taa myös omien net­ti­si­vu­je­si Google-hakukonenäkyvyyttä.

“Natii­viar­tik­ke­lin val­mis­tus­pro­ses­si tun­tui todel­la vai­vat­to­mal­ta ja muka­val­ta. Mii­na ymmär­si hyvin mitä haluam­me sanoa ja puki asian hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vään muotoon.”

Aila Kaup­pi­la, vies­tin­tä­pääl­lik­kö, Lapin Jäte­huol­to kun­tayh­ty­mä Lapeco

Voi­si­ko esi­te tai asia­kas­leh­ti olla hyvä tapa koo­ta pal­ve­lusi tai tuot­tee­si tii­viis­ti? Voim­me toteut­taa asia­kas­leh­den ideois­ta aina jake­luun asti. 

Ota rohkeasti yhteyttä – ja keskustellaan tarkemmin!

Han­nu Leh­to
050 598 2066
hannu.lehto@hillagroup.fi

Kau­pal­li­set sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut
Hil­la Group

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj