Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Sisältömarkkinoinnin hinnat

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tuo­tan­to­hin­nat ovat tapauskohtaisia.

Muu­ta­mia esi­merk­ke­jä yksit­täi­sis­tä sisäl­löis­tä:
Teks­tin teke­mi­nen ilman kuvi­tus­ta alkaen 250 € (+alv).
Artik­ke­li sekä aihee­seen sopi­va kuva alkaen 500 € (+alv)
Useal­la kuval­la ja haas­tat­te­lul­la alkaen 700 € (+alv)

Käy­tän­nös­sä ajan­mu­kai­nen vies­tin­tä on sään­nöl­lis­tä ja jat­ku­vaa, joten suo­sit­te­lem­me sisäl­tö­pa­ket­te­ja: Voim­me tuot­taa esi­mer­kik­si vii­si artik­ke­lia vii­den seu­raa­van kuu­kau­den aika­na sovi­tus­ta aihees­ta ja näkökulmasta. 

Julkaisuvaihtoehtoja

Jul­kai­su­hin­nat pai­ne­tus­sa lehdessä:

puo­li sivua 630 € + alv
koko sivu 1050 € + alv 
Enon­te­kiön Sano­mat
Haa­pa­ve­si-leh­ti
Ina­ri­lai­nen
Kala­jo­ki­laak­so
Kala­jo­ki­seu­tu
Kit­ti­lä­leh­ti
Koti-Lap­pi
Kuh­mo­lai­nen
Kuusa­mon Seu­tu
Les­ti­jo­ki
Luo­teis-Lap­pi
Meän Tor­nion­laak­so
Niva­la-leh­ti
Per­hon­jo­ki­laak­so
Pie­tar­saa­ren Sano­mat
Selän­ne
Som­pio
Sot­ka­mo-leh­ti
Ylä-Kai­nuu
puo­li sivua 1260 € + alv
koko sivu 2100 € + alv
Kai­nuun Sano­mat
Kes­ki­poh­jan­maa
Kala­jas­ka
Kok­ko­la-leh­ti
Koti-Kajaa­ni
Koti­kul­mil­ta
KP Yrit­tä­jä

Jul­kai­su­hin­nat verk­ko­si­vuil­lam­me:
Main­osar­tik­ke­lit näky­vät verk­ko­si­vuil­lam­me vähin­tään 4 vuo­ro­kaut­ta pää­uu­tis­vir­ras­sa ja sen jäl­keen kau­pal­li­nen yhteis­työ ‑osios­sa. Jul­kai­su varaus­ti­lan­teen mukaan halua­ma­na­si ajankohtana.

390 € + alv / leh­ti / julkaisuYhden median verkkosivuille.
3890 € + alv / julkaisuSama artik­ke­li 23 mediam­me verkkosivulla.

Jul­kai­su­pa­ket­ti: artik­ke­lin jul­kai­se­mi­nen yhden mediam­me verk­ko­si­vuil­la + saman leh­den printissä 

Verk­ko­jul­kai­su + valit­se­mas­sa­si printtilehdessäyhteen­las­ke­tus­ta hin­nas­ta ‑15 %.

Main­osar­tik­ke­lei­den jul­kai­su­paik­ko­ja on medioi­dem­me 23 verk­ko­si­vuil­la:

www.kainuunsanomat.fi
www.keskipohjanmaa.fi

www.enontekionsanomat.fi
www.haapavesi-lehti.fi
www.inarilainen.fi
www.kalajokiseutu.fi
www.kalajokilaakso.fi
www.kittilalehti.fi
www.kotikulmilta.fi
www.kotilappi.fi
www.kuhmolainen.fi
www.kuusamonseutu.fi
www.lestijoki.fi
www.levinyt.fi
www.luoteis-lappi.fi
www.tornionlaakso.net
www.nivala-lehti.fi
www.perhonjokilaakso.fi
www.pietarsaarensanomat.fi
www.saariselansanomat.fi
www.selanne-lehti.fi
www.sompio.fi
www.sotkamo-lehti.fi
www.yla-kainuu.fi

Tie­sit­kö? Main­osar­tik­ke­li sopi­vin lin­ki­tyk­sin luo­tet­ta­van mediabrän­din sivuil­la nos­taa mark­ki­noi­jan omien sivu­jen hakutulosnäkyvyyttä.

Ota rohkeasti yhteyttä – ja keskustellaan tarkemmin!

Han­nu Leh­to
050 598 2066
hannu.lehto@hillagroup.fi

Kau­pal­li­set sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut
Hil­la Group

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj