Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Välisivumainos aineisto-ohje

Kuvamainos

Aineis­tos­ta tar­vi­taan sekä pys­ty- että vaakaformaatti.

Monisivuinen mainos

Aineis­to voi olla 

Natiivimainos

Koko­si­vu­mai­nos sopii erin­omai­ses­ti natii­vi­mai­nos­rat­kai­sui­hin, sil­lä käyt­tä­jä näkee koko artik­ke­li­si­säl­lön suo­raan mai­nos­nä­ky­mäs­sä ilman tar­vet­ta kli­ka­ta erik­seen sivus­tol­le lukemaan.

Main­osa­na­ly­tiik­ka näyt­tää myös käyt­tä­jän mai­nok­sen paris­sa viet­tä­män ajan.

Artik­ke­lia var­ten tar­vit­sem­me asiakkaalta:

Asiak­kaan ei tar­vit­se tait­taa aineis­toa, vaan me teem­me sen val­mii­seen sivupohjaan.

Videomainos

Video­mai­nos on koko­si­vun mai­nos­muo­to, jos­sa mai­nos­ta­jan video tois­te­taan autoplayl­lä käyt­tä­jän saa­pues­sa mai­nos­nä­ky­mään. Käyt­tä­jä voi kyt­keä videoon äänet mai­nok­sen oikeas­sa ala­kul­mas­sa ole­vas­ta iko­nis­ta, ole­tuk­se­na video tois­te­taan ilman ääniä.

Mai­nos toi­mii käyt­tä­jän lait­teel­la sekä pys­ty- että vaakaorientaatiossa.

Videoplayer sijoi­te­taan mai­nok­seen kes­kio­saan mai­nos­ta­jan toi­mit­ta­mien taus­ta­ku­vien pääl­le, joi­hin voi sijoit­taa mah­dol­li­set kuva- ja tekstielementit.

Taus­ta­ku­vis­sa on koko sivun kat­ta­va link­kia­lue, johon kiin­ni­te­tään mai­nos­ta­jan toi­mit­ta­ma linkki.

Aineis­to­vaa­ti­muk­set

Kan­nat­taa huo­mioi­da, että mai­nos on täy­sin res­pon­sii­vi­nen, eli taus­ta kan­nat­taa pitää riit­tä­vän rau­hal­li­se­na, jot­ta video ei mene jos­sain kuva­koos­sa taus­ta­ku­van sisäl­lön pääl­le. Toi­saal­ta kan­nat­taa huo­mioi­da, että joku käyt­tä­jä voi lukea sisäl­töä offli­ne-tilas­sa, joten taus­ta­ku­vas­sa­kin oli­si hyvä olla edes jotain infoa mai­nos­tet­ta­vas­ta asiasta.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj