Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Vaikuttavaa ulkomainontaa

Kajaani — Kauppakadun ja Koivukosken kadun kulmaus 

Kajaa­nin kes­kei­sim­mäl­le pai­kal­le Kai­nuun Sano­mien jul­ki­si­vu tavoit­taa ja lii­kut­taa ihmi­set suo­raan yri­tyk­see­si. Tau­luis­sa voi näyt­tää myös mp4-muo­toi­sia videoita 

jopa 1440 näyttökertaa/vrk
Kuva­ko­ko: 1280 x 720 px, valit­se näky­mä joko Kaup­pa­ka­dun tai Koi­vu­kos­ken­ka­dun puo­lel­le.
Videoi­den Mak­si­mi­pi­tuus 5 sek.
Kuvat: jpg tai png
Videot: mp4 
Pak­kaus: H.264 

Kalajoki — Keskustan ulkomainostaulu 

Kala­joen kes­kus­tan uusi digisc­reen on kaup­pa­kes­kus Mer­tan sei­näl­lä, näyt­tö­pin­ta kasi­ti­ten lii­ken­neym­py­rään päin. Tau­lun näke­vät niin kasi­ti­ten ohi­kul­ki­jat kuin kes­kus­taan kul­ke­vat autoi­li­jat­kin. Alu­eel­la on 60 km/h nopeus­ra­joi­tus ja sijain­ti on Kala­joen kes­kus­tan lii­ken­teen solmupisteessä.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk6 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 576 x 336 px 

Kalajoki — Hiekkasärkät ulkomainostaulu 

Kala­joen Hiek­ka­särk­kien digisc­reen toi­vot­taa mat­kai­li­jat ter­ve­tul­leik­si. ABC-ase­man vie­res­sä sijait­se­va tau­lu on teho­kas kei­no ker­toa Hiek­ka­särk­kien pal­ve­luis­ta kesän turis­teil­le. Alu­eel­la on 40 km/h nopeus­ra­joi­tus, ja sijain­ti on Hiek­ka­särk­kien vilk­kaim­min liikennöityjä.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk6 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 448 x 256 px 

Kannus — Kajaanintien (tie 28) ulkomainostaulu 

Kan­nuk­sen tau­lu sijait­see Val­ta­tie 28:n var­rel­la Kan­nuk­sen kes­kus­tan poh­jois­puo­lel­la. Tau­lun alu­eel­la on 60 km/h nopeus­ra­joi­tus. Tar­tu lois­ta­vaan mah­dol­li­suu­teen tavoit­taa val­ta­va mää­rä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta koko Poh­jois-Suo­men alueella. 

jopa 1440 näyttökertaa/vrk5 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 360 x 200 px, puo­li valittavissa 

Kaustinen — Keskustan ulkomainostaulu 

Kaus­ti­sen tau­lu sijait­see Kaus­ti­sen kes­kus­tan lii­ken­neym­py­rän välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä, ja sen ohit­taa kes­ki­mää­rin 11 000 autoa vuo­ro­kau­des­sa. Tau­lu näkyy joka suun­nas­ta kier­to­liit­ty­mään ajaville.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk11 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 576 x 336 px 

Kemijärvi — ulkomainostaulu 

Kemi­jär­ven ulko­mai­nos­tau­lu sijait­see Rova­nie­men­tien ja Sodan­ky­län tien ris­te­tyk­ses­sä noin 2 km ennen Kemi­jär­ven kes­kus­taa. Ajo­no­peus tau­lun alu­eel­la on 60 km. Syk­syn 2023 aika­na tau­lu on nyky­ai­kai­set­tu tek­nii­kal­taan ja tois­taa mai­nok­se­si erot­tu­vas­ti sääs­sä kuin säässä. 

jopa 1440 näyttökertaa/vrk3 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 384 x 256 px

Kokkola — Eteläväylän ulkomainostaulu

Kok­ko­lan Ete­lä­väy­län 2‑puolinen tau­lu sijait­see yhdel­lä Kok­ko­lan vilk­kai­mis­ta lii­ken­ne­väy­lis­tä, Hei­no­lan­kaa­ren kaup­pa­kes­kit­ty­män yti­mes­sä. Tie­o­suus on vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­ty, noin 13 000 autoa/vrk (Lii­ken­ne­vi­ras­to 2019) ja lisäk­si tau­lun alu­eel­la on 60 km/h nopeusrajoitus.

jopa 1440 näyt­tö­ker­taa /vrk 13 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 352 x 208 px, puo­li valittavissa

Kokkola — 13-tien ulkomainostaulu 

Vt 13 alku­pääs­sä likel­lä Kok­ko­lan kes­kus­taa on ulko­mai­nos­tau­lu, joka tavoit­taa kau­pun­kiin tule­vat. Tau­lu sijait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la ja kaik­ki kau­pun­kia lähes­ty­vät huo­maa­vat sen var­mas­ti sil­lä alu­eel­la on 60 nopeusrajoitus. 

jopa 1440 näyttökertaa/vrk10 500 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 576 x 336 px

Kokkola — Mediakulman ulkomainostaulu 

Kes­kel­lä Kok­ko­lan kes­kus­taa, välit­tö­mäs­ti kaup­pa­kes­kus Chy­de­nian vie­res­sä sijais­te­va Media­kul­man näyt­tö tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den myös video­mai­nos­ten esittämiselle.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk4000 hlö/vrk
Kuva­ko­ko: 641 x 641 px
Fra­me­ra­te: 25fps
Videoi­den Mak­si­mi­pi­tuus 5 sek.
Kuvat: jpg tai png
Videot: mp4  tai h.264

Kokkola — Vaasantien ulkomainostaulu 

Vaa­san­tien tau­lul­la tavoi­te­taan kaik­ki 8‑tietä Kok­ko­laan tulevat. 

jopa 1440 näyttökertaa/vrk6500 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 576 x 336 px

Kuusamo — Kitkantie 

Kuusa­mon kes­kei­sim­mäl­lä pai­kal­la, alu­een vilk­kaim­min lii­ken­nöi­dyin kadun var­res­sa on tuo­re ulko­mai­nos­tau­lu. Katua pit­kin aja­vat niin turis­tit kuin pai­kal­li­set asukkaat. 

jopa 1440 näyttökertaa/vrk
Kuva­ko­ko: 640 x 320 px

Perho — Perhon keskusta

Per­hon tau­lu val­mis­tuu syk­syn aika­na ja tavoit­taa kun­ta­lais­ten lisäk­si ohi­kul­ku­lii­ken­teen, joka mat­kus­taa ete­läs­tä koh­ti Kokkolaa. 

jopa 1440 näyttökertaa/vrk3 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 576 x 320 px

Pudasjärvi — vt 20 Kuusamoon

Pudas­jär­ven digi­taa­li­nen ulko­mai­nos­tau­lu näkyy Oulus­ta Kuusa­moon mat­kus­ta­vil­le. Syk­syn aika­na val­mis­tuu toi­nen tau­lu vas­tak­kai­seen suuntaan.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk4 200 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 576 x 320 px

Pyhäjoki — Valtatie 8:n ulkomainostaulu 

Pyhä­joen tau­lu sijait­see Val­ta­tie 8:n var­res­sa, noin 1 km Pyhä­joen kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­la. Näy­tön huo­maa jo 200–300 met­rin pääs­tä tau­lua lähes­tyt­täes­sä. Tar­tu lois­ta­vaan mah­dol­li­suu­teen tavoit­taa val­ta­va mää­rä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta koko Poh­jois-Suo­men alueella.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk6 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 336 x 192 px 

Sotkamo — 6‑tie, (Eevalan risteys) ulkomainostaulu 

Tau­lu tavoit­taa vilk­kaan työ­mat­ka­lii­ken­teen Kajaa­nin ja Vuo­ka­tin välil­lä, sekä tuhan­net alu­eel­le mat­kus­ta­vat lomanviettäjät. 

jopa 1440 näyttökertaa/vrk3 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 576 x 320 px

Ylivieska — Savontien (tie 27) ulkomainostaulu 

Yli­vies­kan tau­lu sijait­see Savon­tien var­rel­la kes­kus­tan kier­to­liit­ty­män lähei­syy­des­sä. Tie­o­suus on vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­ty, kes­ki­mää­rin noin 11 000 autoa/vrk (Lii­ken­ne­vi­ras­to 2023) ja lisäk­si tau­lun alu­eel­la on 60 km/h nopeusrajoitus.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk13 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 352 x 208 px, puo­li valittavissa

Laaja verkosto tauluja

Omien ulko­mai­nos­tau­lu­jen lisäk­si meil­lä on laa­ja ver­kos­to tau­lu­ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den kaut­ta. Kysy lisää mediamyyjältäsi.

Liikuteltava screen

Kysy tar­jous­ta tapah­tu­maa­si tuo­ta­vas­ta screenistä! 

Kysy lisää mediamyyjältäsi tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj