Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kainuun Sanomat

Kai­nuun Sano­mat on vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa jul­kais­ta­va, elin­voi­mai­nen ja moni­puo­li­nen maa­kun­ta­leh­ti, jota lukee päi­vit­täin noin 61 000 ihmis­tä.

Kai­nuun Sano­mat on perus­tet­tu vuon­na 1918 suu­ren isän­maal­li­sen innos­tuk­sen val­las­sa. Kai­nuun Sano­mat on kuusi­päi­väi­nen, sitou­tu­ma­ton maakuntalehti.

Kai­nuun Sano­mil­le tun­nuso­mais­ta on ollut kehi­ty­sa­lue­po­liit­tis­ten tavoit­tei­den aja­mi­nen. Vuo­si­kym­men­ten mit­taan se on maa­kun­ta­leh­te­nä ollut luo­mas­sa Kai­nuul­le omaa maa­kun­nal­lis­ta iden­ti­teet­tiä. Syr­jä­seu­dun leh­te­nä se on jat­ku­vas­ti pyr­ki­nyt anta­maan vaih­toeh­toi­sen näkö­kul­man pää­kau­pun­gin ja ruuh­ka-Suo­men suu­ril­le medioille.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kai­nuun Sano­mat jul­kais­taan pai­net­tu­na vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­ta ti-la.

Kai­nuun Sano­mia ei jul­kais­ta pai­net­tu­na 2023

Pe 6.1. Lop­piai­nen
La 7.1. Lop­piai­sen jäl­kei­nen päi­vä
La 8.4. Lan­ka­lau­an­tai, pää­siäi­nen
Ma 10.4.  2. Pää­siäis­päi­vä
Ma 1.5. Vap­pu
Ti 2.5. Vapun jäl­kei­nen päi­vä
To 18.5. Hela­tors­tai
Pe 23.6 Juhan­nusaat­to
La 24.6. Juhan­nus­päi­vä
La 4.11. Pyhäin­päi­vä
Ke 6.12. Itse­näi­syys­päi­vä
To 7.12. Itse­näi­syys­päi­vän jäl­kei­nen päi­vä
Ti 26.12. Tapaninpäivä


Leh­den levik­kia­lue: Kajaa­ni, Sot­ka­mo, Kuh­mo, Pal­ta­mo, Ris­ti­jär­vi, Hyryn­sal­mi, Suo­mus­sal­mi, Puolanka

AINEISTOJEN AIKATAULU:
2 arki­päi­vää ennen julkaisua 

Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Toni Heik­ko­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 717 0760
toni.heikkonen@hillagroup.fi

San­na Kii­ve­ri-Have­ri­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

050 433 0153
sanna.kiiveri-haverinen@hillagroup.fi

Käyn­tio­soi­te: Kaup­pa­ka­tu 11, 87100 Kajaa­ni
Toi­mis­to avoin­na: ma-to klo 9–15, pe suljettu

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Kai­nuun Sano­miin »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj