Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kainuun Sanomat

Kai­nuun Sano­mat on kuu­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa jul­kais­ta­va, elin­voi­mai­nen ja moni­puo­li­nen maa­kun­ta­leh­ti, jota lukee päi­vit­täin noin 61 000 ihmis­tä.

Kai­nuun Sano­mat on perus­tet­tu vuon­na 1918 suu­ren isän­maal­li­sen innos­tuk­sen val­las­sa. Kai­nuun Sano­mat on kuusi­päi­väi­nen, sitou­tu­ma­ton maa­kun­ta­leh­ti. Leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na toi­mii Lee­na Hirvonen.

Kai­nuun Sano­mil­le tun­nuso­mais­ta on ollut kehi­ty­sa­lue­po­liit­tis­ten tavoit­tei­den aja­mi­nen. Vuo­si­kym­men­ten mit­taan se on maa­kun­ta­leh­te­nä ollut luo­mas­sa Kai­nuul­le omaa maa­kun­nal­lis­ta iden­ti­teet­tiä. Syr­jä­seu­dun leh­te­nä se on jat­ku­vas­ti pyr­ki­nyt anta­maan vaih­toeh­toi­sen näkö­kul­man pää­kau­pun­gin ja ruuh­ka-Suo­men suu­ril­le medioille.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Ilmestyminen ja aineistoaikataulu

Kai­nuun Sano­mat ilmes­tyy kuu­te­na päi­vä­nä vii­kos­ta ma-la.

Kai­nuun Sano­mia ei jul­kais­ta vuon­na 2022: 

la 1.1. uuden­vuo­den päi­vä
to 6.1. lop­piai­nen
la 16.4. lan­ka­lau­an­tai, pää­siäi­nen
ma 18.4. 2. pää­siäis­päi­vä
to 26.5. hela­tors­tai
pe 24.6. juhan­nusaat­to
la 25.6. juhan­nus­päi­vä
la 5.11. pyhäin­päi­vä
ti 6.12. itse­näi­syys­päi­vä
ke 7.12. itse­näi­syys­päi­vän jäl­kei­nen päi­vä
la 24.12. jou­lu­aat­to
ma 26.12. joulupäivä


Leh­den levik­kia­lue: Kajaa­ni, Sot­ka­mo, Kuh­mo, Pal­ta­mo, Ris­ti­jär­vi, Hyryn­sal­mi, Suo­mus­sal­mi, Puolanka

AINEISTON AIKATAULUT
Val­miit aineis­tot: jul­kai­sua edel­tä­vä­nä arki­päi­vä­nä klo 10.00 men­nes­sä
Vedos­tet­ta­vat aineis­tot: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10.00 mennessä

Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Toni Heik­ko­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 717 0760
toni.heikkonen@hillagroup.fi

San­na Kii­ve­ri-Have­ri­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

050 433 0153
sanna.kiiveri-haverinen@hillagroup.fi

Käyn­tio­soi­te: Kaup­pa­ka­tu 11, 87100 Kajaa­ni
Toi­mis­to avoin­na: ma-to klo 9–15, pe suljettu

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Sai­ja Utriai­nen
Media­sih­tee­ri

050 438 2831
saija.utriainen@hil­lagroup.fi

Tutus­tu Kai­nuun Sano­miin »


Kai­nuun Sano­mien lisä­ja­ke­lut Kajaa­nin var­hais­ja­ke­lua­lu­eel­la vuon­na 2022:

Tam­mi­kuu ke 12.1.
Tam­mi­kuu pe 21.1.
Tam­mi­kuu pe 28.1.
Hel­mi­kuu pe 25.2.
Maa­lis­kuu pe 25.3.
Huh­ti­kuu pe 22.4.
Tou­ko­kuu pe 27.5.
Kesä­kuu ke 22.6.
Hei­nä­kuu ei lisä­ja­ke­lua
Elo­kuu pe 26.8.
Syys­kuu pe 23.9.
Loka­kuu pe 28.10.
Mar­ras­kuu pe 25.11.
Jou­lu­kuu pe 16.12.


Kai­nuun Sano­mien, Kuh­mo­lai­sen, Sot­ka­mo-leh­den ja Ylä-Kai­nuun yhtei­sil­lä tee­ma­leh­dil­lä ja mai­nos­liit­teil­lä tavoi­tat nykyi­set ja uudet asiak­kaa­si koko Kai­nuun alu­eel­la. Saat mai­nok­se­si kaik­kiin nel­jään leh­teen yhdel­lä hin­nal­la! Tee­ma­leh­tien ja mai­nos­liit­tei­den yhtey­des­sä voit hyö­dyn­tää myös digimainontaa.

Mai­nos­lii­teJul­kai­su­päi­vä
Lii­ken­neti 13.9.
Lii­ken­neti 11.10.
Kotiti 15.11.
Tee­maJul­kai­su­päi­vä
Kesä­teat­te­ritti 28.6.
Erä, ret­kei­ly, hyvinvointiti 24.8.
Met­sä (hyö­ty, virkistys)ti 6.9.
Pik­ku­jou­lutti 20.9.
Kotiti 18.10.
Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj