Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Digitaalinen pylväsmainonta

Ensim­mäi­se­nä toi­mi­ja­na Suo­mes­sa pys­tym­me tar­joa­maan aivan uuden­lais­ta näky­vyyt­tä, kun perin­tei­set media­pin­nat muu­te­taan etä­hal­lit­ta­vik­si ja nyky­ai­kai­sik­si. Pyl­väis­sä näky­vä digi­taa­li­nen ulko­mai­non­ta tavoit­taa tuhan­net Kala­joen Hiek­ka­sär­kil­lä niin koti­maas­ta kuin ulko­mail­ta tule­vat lomailijat.

Digi­taa­li­sel­la pyl­väs­mai­non­nal­la on usei­ta etuja:

1. Näky­vyys ja sijain­ti: mai­nos­näy­töt sijoi­te­taan Särk­kien kes­kei­sim­mil­le pai­koil­le, joten niis­sä voi­daan tar­jo­ta huo­mat­ta­va näky­vyys. Ne ovat hyvin havait­ta­vis­sa, mikä aut­taa mai­nos­ta­jaa tavoit­ta­maan hel­pos­ti loma­tun­nel­mis­sa ole­van yleisön.

2. Vai­kut­ta­vuus: Digi­taa­li­set pyl­väs­mai­nok­set ovat huo­mio­ta herät­tä­viä. Niil­lä on kyky erot­tua ympä­ris­tös­tään ja herät­tää kat­so­jan huo­mio. Tämä mah­dol­lis­taa tehok­kaan vies­tin välit­tä­mi­sen ja aut­taa mai­nos­ta­jaa erottumaan.

3. Sisäl­lön muo­kat­ta­vuus: Mai­nos­si­säl­tö­jä voi­daan muo­ka­ta ja päi­vit­tää tar­vit­taes­sa. Uusien mai­nos­ten luo­mi­nen tai ole­mas­sa ole­vien muok­kaa­mi­nen on ket­te­rää ver­rat­tu­na staat­ti­siin mai­nok­siin. Voit päi­vit­tää aineis­toa aina halu­tes­sa­si ja hou­ku­tel­la loman vie­tos­sa ole­vat ihmi­set luok­se­si nopeil­la­kin tar­jouk­sil­la. Voit hyö­dyn­tää ajan­koh­tai­sia tar­jouk­sia, tapah­tu­mia tai kam­pan­joi­ta mai­nok­ses­sa­si. Mai­nos on aina ajan tasalla.

4. Mai­nos­ten huo­mio­ar­vo: Osta­mal­la mai­nos­näyt­tö­jä useam­paan tau­luun vah­vis­tat vies­tiä ja var­mis­tat mai­nok­sen huomioarvon.

Kysy lisää ulkomainostauluista mediamyyjältäsi tai alla olevalla lomakkeella.

  • Suomen ensimmäiset digitaaliset pylväsmainostaulut Hiekkasärkille — Hilla laajentaa ulkomainosverkostoaan

    Kala­joen Hiek­ka­sär­kil­lä ote­taan käyt­töön kesä­kuun aika­na kuusi uut­ta digi­taa­lis­ta pyl­väs­mai­nos­tau­lua. Ensim­mäi­se­nä toi­mi­ja­na Suo­mes­sa pys­tym­me siten tar­joa­maan aivan uuden­lais­ta näky­vyyt­tä muut­ta­mal­la perin­tei­set tutut media­pin­nat etä­hal­lit­ta­vik­si ja nykyaikaisiksi. 

  • Hillan digitaalisten ulkomainostaulujen verkosto tarjoaa näkyvät ja vaikuttavat mainospaikat

    Eri­tyi­ses­ti mat­kai­lua­lan yri­tyk­set ja pai­kal­li­set yri­tyk­set, joil­la on verk­ko­kaup­pa hyö­ty­vät näis­tä pal­ve­luis­ta. Mai­nos­taa voi esi­mer­kik­si pyl­väs­näy­töis­sä Kala­joen Hiek­ka­sär­kil­lä, tien­var­si­näy­töil­lä Vuo­ka­tis­sa tai pika­vuo­ro­lii­ken­teen bus­seis­sa lähes ympä­ri Suomen. 

  • Laajennamme digitaalisen ulkomainonnan verkostoamme: tulisiko seuraava taulu teidän alueellenne?

    Hil­la Group kehit­tää digi­taa­li­sen ulko­mai­non­nan ver­kos­to­aan. Hil­lan laa­je­ne­va ver­kos­to tulee tar­joa­maan hyö­tyä kai­kil­le vies­ti­jöil­le ja mark­ki­noi­jil­le koko Suomessa. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj