Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Erä-Kainuu

Erä-Kai­nuu on Suo­mus­sal­men, Hyryn­sal­men, Kuh­mon ja Puo­lan­gan alu­een mat­kai­lun ajan­koh­tais­leh­ti. Sisäl­tö pal­ve­lee alu­eel­la ole­via ja alu­eel­le mat­kaa suun­nit­te­le­via ihmi­siä. Leh­den ydin­si­säl­töä ovat pai­kal­li­sis­ta pal­ve­luis­ta, tapah­tu­mis­ta, ihmi­sis­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta ker­to­vat jutut, jot­ka tuot­taa Ylä-Kai­nuun ja Kuh­mo­lai­sen toimitus.

Leh­den pai­nos­mää­rä 37 000 kpl.


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Erä-Kai­nuu jul­kais­taan kak­si ker­taa vuo­des­sa.
Seu­raa­va nume­ro 25.5.2023, varauk­set 20.4. men­nes­sä titta.toivanen@hillagroup.fi

Jake­lua­lue: Suo­mus­sal­mi, Hyryn­sal­mi, Puo­lan­ka, Kuh­mo, Sot­ka­mo + n. 5000 kau­ko­ti­laa­ja­ta­lout­ta muu­al­la Suo­mes­sa, lisä­ja­ke­lu­na yli 15 000 kpl 5 kk ajan

Ota yhteyt­tä:

Tit­ta Toi­va­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 478 5715
titta.toivanen@hillagroup.fi

Käyn­tio­soi­te: Kaup­pa­ka­tu 10, 9600 Suo­mus­sal­mi
Avoin­na: ma-pe 8–16


Tavoi­ta Erä-Kai­nuun ystävät!

Erä-Kainuun kesänumero julkaistaan torstaina 25.5.

Leh­den koko­nais­pai­nos­mää­rä on 37.000 kpl, jon­ka lisäk­si leh­ti on luet­ta­vis­sa näköis­leh­te­nä veloi­tuk­set­ta mis­sä­päin maa­il­maa tahansa.

Print­ti­mai­nosHin­ta €
99 x 42 mm166 €
99 x 88 mm238 €
99 x 157 mm410 €
150 x 157 mm490 €
254 x 180 mm810 €
254 x 365 mm1296 €
Hin­nat sisäl­tä­vät val­mis­tuk­sen, vedok­sen, jake­lun ja pai­na­tuk­sen. Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

Tavoita painetun Erä-Kainuun ohella Pohjanmaan alueen asukkaat

Erä-Kai­nuun print­ti­mai­nok­sen osta­jal­le digi­mai­nosbpk­si­paik­ka Poh­jan­maan ver­kos­tos­sa halua­ma­si ajan­koh­ta­na 50 000 näyt­töä / 4 vrk 250 € (norm. 500 €)

Mai­nos­va­rauk­set 20.4. men­nes­sä: Tit­ta Toi­va­nen p. 040 751 1749 titta.toivanen@hillagroup.fi
Main­osai­neis­tot to 3.11. men­nes­sä: aineistot@slpmedia.fi

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj