Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Lehdet

Mak­sul­lis­ta sisäl­töä leh­des­tä ja ver­kos­ta luke­vat asiak­kaam­me ovat sitou­tu­nei­ta mei­hin ja tar­joa­miim­me sisäl­töi­hin. Kaut­tam­me luet­tu mai­nos on osa tuo­tet­ta, jon­ka asiak­kaam­me ovat valin­neet ja tilan­neet. Tilat­tu leh­ti lue­taan aina. 

Keskipohjanmaa

Kes­ki­poh­jan­maa on vii­kon jokai­se­na päi­vä­nä ilmes­ty­vä, elin­voi­mai­nen ja moni­puo­li­nen maa­kun­ta­leh­ti, jota lukee päi­vit­täin noin 75 000 ihmis­tä Kok­ko­lan, Pie­tar­saa­ren ja Yli­vies­kan mark­ki­na-alueil­la. Leh­den roo­li kau­pal­li­se­na vies­tin­vie­jä­nä on ver­taan­sa vailla.

MAINOSTA KESKIPOHJANMAASSA >
LUE KESKIPOHJANMAA-LEHTEÄ >

KALAJOKILAAKSO

Kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa ilmes­ty­vä Kala­jo­ki­laak­so on arvos­tet­tu sano­ma­leh­ti niin pai­kal­li­ses­ti kuin alu­eel­li­ses­ti­kin tarkasteltuna.

MAINOSTA KALAJOKILAAKSOSSA >

KALAJASKA

Kala­jas­ka on kes­ki­viik­koi­sin jaet­ta­va ilmaisjakelulehti.

MAINOSTA KALJASKASSA >

HAAPAVESI

Kes­ki­viik­koi­sin ilmes­ty­vä Haa­pa­ve­si-leh­ti on paik­ka­kun­nan tila­tuin ja lue­tuin media.

MAINOSTA HAAPAVESI-LEHDESSÄ >

KALAJOKISEUTU

Tors­tai­sin ilmes­ty­vä Kala­joen pai­kal­lis­leh­ti ker­too kau­pun­gin ja sen lähia­luei­den kuu­lu­mi­sia moni­puo­li­sel­la ja raik­kaal­la otteella.

MAINOSTA KALAJOKISEUDUSSA >

LESTIJOKI

Tors­tai­sin Kan­nuk­ses­sa, Toho­lam­mil­la, Les­ti­jär­vel­lä, Himan­gal­la ja Loh­ta­jal­la ilmes­ty­vä Les­ti­jo­ki hal­koo sivuil­laan vii­den kun­nan elämää.

MAINOSTA LESTIJOKI-LEHDESSÄ >

NIVALA

Tors­tai­sin ilmes­ty­väl­lä Niva­la-leh­del­lä on vank­ka jalan­si­ja koti­seu­dun perin­tei­se­nä pai­kal­lis­leh­te­nä. Leh­teä tila­taan pal­jon myös Niva­lan ulkopuolelle. 

MAINOSTA NIVALA-LEHDESSÄ >

PERHONJOKILAAKSO

Tors­tai­sin Vete­lin, Kaus­ti­sen, Per­hon, Hal­suan ja Ulla­van alu­eel­la ilmes­ty­väl­lä Per­hon­jo­ki­laak­sol­la on uskol­li­nen luki­ja­kun­ta: alu­eel­li­nen levik­ki liik­kuu 80 pro­sen­tin tietämissä.

MAINOSTA PERHOJOKILAAKSOSSA >

PIETARSAAREN SANOMAT

Kes­ki­viik­koi­sin ilmes­ty­vä Pie­tar­saa­ren Sano­mat on alu­een suo­men­kie­li­nen sanomalehti. 

MAINOSTA PIETARSAAREN SANOMISSA >

PS PULSSI

PS Puls­si on Pie­tar­saa­ren Sano­mien kau­pun­ki­leh­ti. PS Puls­si välit­tää pai­kal­li­set uuti­set, ilmiöt ja puhee­nai­heet suo­raan Pie­tar­saa­ren Seu­dun lukijoille.

MAINOSTA PS PULSSISSA >

KOKKOLA

Ker­ran vii­kos­sa kes­ki­viik­koi­sin ilmes­ty­vä Kok­ko­la-leh­ti on yksi Suo­men van­him­mis­ta kau­pun­ki­leh­dis­tä. Leh­ti jae­taan kaik­kiin koti­ta­louk­siin Kok­ko­las­sa (Käl­viä, Loh­ta­ja, Ulla­va), Kruu­nu­pyys­sä (Ala­ve­te­li, Tee­ri­jär­vi) ja Kaus­ti­sel­la. Kok­ko­las­sa leh­del­lä on myös yri­tys- ja noutopistejakelu.

MAINOSTA KOKKOLA-LEHDESSÄ >

SELÄNNE

Per­jan­tai­sin ilmes­ty­vä Selän­ne on vuon­na 2009 perus­tet­tu ilmais­ja­ke­lu­leh­ti, joka jae­taan ker­ran vii­kos­sa Kala- ja Pyhä­jo­ki­laak­son lat­va­kun­tiin, niin sano­tul­le Selän­teen alu­eel­le Haa­pa­jär­vel­le, Pyhä­jär­vel­le, Reis­jär­vel­le, Kär­sä­mäel­le sekä Pihtiputaalle.

MAINOSTA SELÄNNE-LEHDESSÄ >

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj