Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Anna ehdokkuutesi näkyä!

Tavoi­ta alu­een äänestäjät! 

Valit­se kump­pa­nik­si aidos­ti pai­kal­li­nen näky­vyys. Hil­lan leh­det ja tien­var­si­tau­lut ovat alu­een­sa yli­voi­mai­sin tapa tavoit­taa äänes­tä­jät. Ne tar­joa­vat vaa­li­vies­til­le­si luo­tet­ta­van, tur­val­li­sen ja uskot­ta­van ympäristön. 


Jäät äänes­tä­jien mie­leen vain näky­väl­lä kampanjalla. 

Tehokas mainos

Mai­nok­ses­ta kat­so­taan ensin kol­me pää­asi­aa: kuva, otsik­ko ja ehdok­kaan nimi.

Kuval­la ero­tu­taan, jää­dään mie­leen ja saa­daan kon­tak­ti kat­so­jaan. Var­mis­ta, että kuva­si on tek­ni­ses­ti riit­tä­vän hyvälaatuinen. 

Mai­nok­sen väri­maa­il­mal­la voi­daan luo­da mie­li­ku­via ja myös erot­tua jou­kos­ta. Kiin­ni­tä huo­mio­ta myös kuvien ja teks­tin aset­te­luun sekä teks­tin mää­rään — usein vähem­män on enemmän.

Mai­nok­sen tulee olla sel­keä ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vä, mut­ta muis­ta myös tuo­da esiin oma persoonasi!


Sanoma

Mai­nok­ses­sa kan­nat­taa olla vain yksi pää­vies­ti, kaik­ki muu on jo lii­kaa. Valit­se­mi­nen on vai­ke­aa, mut­ta sii­hen kan­nat­taa käyt­tää aikaa. Samaa aja­tus­ta tai lauset­ta on hyvä tois­taa koko kam­pan­jan ajan. Sel­keä sano­ma antaa ihmi­sil­le syyn äänes­tää nime­no­maan sinua! 

Yksit­täi­nen poliit­ti­nen tee­ma har­voin riit­tää hyväk­si mai­nos­lauseek­si. Nyrk­ki­sään­tö­nä voi­si sanoa, että on tär­keäm­pää ilmen­tää omaa per­soo­naa kuin tiet­tyä asi­aa. Ihan­ne­ti­lan­ne tie­tys­ti on, jos voi kiin­nos­ta­vas­ti ilmen­tää itse­ään asian­sa kautta.

Sel­keä sano­ma antaa ihmi­sil­le syyn äänes­tää nime­no­maan sinua!


Koh­dis­ta vies­ti­si sin­ne, mis­sä äänes­tä­jät ovat.

Mainoskanavat

Suu­rin osa äänes­tä­jis­tä seu­raa uuti­sia ja poliit­tis­ta kes­kus­te­lua nime­no­maan pai­kal­li­sis­ta mediois­ta. Suo­ma­lai­sis­ta 80 % pitää sano­ma­leh­tiä luo­tet­ta­van tie­don läh­tee­nä. Luo­te­tun median mat­kas­sa ilmoi­tuk­set­kin erot­tu­vat edukseen.

Sano­ma­leh­ti (pai­net­tu ja digi­taa­li­nen) on avai­na­se­mas­sa, kun hae­taan tie­toa omaan äänes­tys­pää­tök­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Sik­si on tär­keä vali­ta perin­tei­nen sano­ma­leh­ti mainosalustaksi.

Digi­mai­non­ta leh­tien alus­toil­la on luo­tet­ta­vaa, tur­val­lis­ta ja teho­kas­ta. Oma kam­pan­ja siis kan­nat­taa raken­taa mah­dol­li­sim­man tavoit­ta­vak­si pai­ne­tun ja näköis­leh­den sekä digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen avulla.


Ajoitus

”Mah­dol­li­sim­man lähel­le vaa­li­päi­vää” tun­tuu itses­tään sel­väl­tä rat­kai­sul­ta, mut­ta sil­loin mai­non­taa on leh­des­sä kaik­kein eni­ten ja kil­pai­lu huo­mios­ta kovinta. 

Ole rehel­li­nen itsel­le­si: olet­ko niin tun­net­tu ehdo­kas, että parin vii­kon esil­lä­olo riit­tää. Vai kan­nat­tai­si­ko herät­tää huo­mio­ta mai­non­nal­la vähän aikai­sem­min ja jat­kaa kam­pan­jaa tehok­kaan kent­tä­työn merkeissä.

Täs­sä­kin on tär­kein­tä erot­tua muis­ta: Tee eri­lai­nen kam­pan­ja kuin muilla.


Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti aut­taa Sinua jää­mään äänes­tä­jän mieleen!

Monipuoliset ratkaisut

Lii­te­leh­det ja sisältömarkkinointi

Leh­ti­mai­non­taa voit täy­den­tää myös liit­tei­den tai sisäl­tö-mark­ki­noin­nin avul­la. Liit­tees­sä voit ker­toa puo­lu­ee­si tavoit­teis­ta ja omis­ta aja­tuk­sis­ta­si tar­kem­min ja laa­jem­min kuin leh­ti­mai­nok­ses­sa. Lii­te on hyvä rat­kai­su sil­loin, kun halu­taan tuo­da esiin suu­rem­pi jouk­ko ehdokkaita.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti eli mai­nos­ta­jan artik­ke­li tuo mai­nos­vies­ti­si osak­si leh­den uutis­vir­taa. Artik­ke­lin avul­la voit ker­toa itses­tä­si ja tavoit­teis­ta­si halua­mas­ta­si näkökulmasta. 


Kättä pidempää

Pai­net­tuun sanaan luotetaan!

Vaa­li­kam­pan­jan aika­na tar­vit­set ehkä myös pai­net­tu­ja tuot­tei­ta tuke­maan työ­tä­si. Kaut­tam­me pys­tyt tilaa­maan käyn­ti­kor­tit, eri kokoi­set esit­teet, tar­rat, julis­teet, roll-upit, liput – oikeas­taan kaik­ki pai­net­ta­vat tuot­teet. Myös tabloid-kokoi­set vaa­li­leh­det voit tila­ta kaut­tam­me. Tar­vit­taes­sa pys­tym­me suun­nit­te­le­maan ja tait­ta­maan leh­den, pai­na­maan sen sekä tilaa­maan jake­lun toi­vo­mal­le­si alueelle.

Pal­ve­lui­tam­me täy­den­tä­vät siis laa­duk­kaat pai­no­pal­ve­lut ja alu­eel­li­nen koh­den­net­tu jakelupalvelu.

Tar­vit­set­ko myös mui­ta pai­net­tu­ja tuot­tei­ta tuke­maan kam­pan­jaa­si, autam­me siinäkin!


Näy luotetussa mediassa 

Pai­net­tuun sanaan luo­te­taan! Ei ole saman­te­ke­vää mis­sä näyt. Kan­sal­li­sen Media­tut­ki­muk­sen (KMT 2021) mukaan 86 % pitää sano­ma­leh­tiäm­me luo­tet­ta­va­na ja jopa 94 % luki­jois­tam­me löy­tää niis­tä tie­dot pai­kal­li­sis­ta asioista.

Mainospaikkamme tavoittavat viikossa yli puoli miljoonaa lukijaa!

Maa­kun­ta­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus*ilmes­ty­mis­päi­vät
Kes­ki­poh­jan­maa85 000 ti-la
Kai­nuun Sanomat58 000 ti-la
Pai­kal­lis­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *ilmes­ty­mis­päi­vät
Enon­te­kiön Sano­mat 1 800 (jake­lu)joka­toi­nen ke
Haa­pa­ve­si12 000 to
Ina­ri­lai­nen10 000 ke
Kala­jo­ki­laak­so25 000 pe
Kala­jo­ki­seu­tu17 000to
Kit­ti­lä­leh­ti7 000ke
Kuh­mo­lai­nen15 000ti, pe
Les­ti­jo­ki16 000 to
Luo­teis-Lap­pi8 000ke
Meän Tor­nion­laak­so7 000 ke
Niva­la15 000 to
Per­hon­jo­ki­laak­so18 000to
Som­pio8 000ke
Sot­ka­mo-leh­ti16 000ti, pe
Ylä-Kai­nuu14 000ti, to
Läh­de: KMT 2022
Kau­pun­ki­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *ilmes­ty­mis­päi­vät
Kala­jas­ka20 000ke
Kok­ko­la42 000ke
Koti-Kajaa­ni27 000ke
Koti­kul­mil­ta42 000ke
Koti-Lap­pi11 000ke
Kuusa­mon Seu­tu15 000 (jake­lu)ke
Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000ke
Selän­ne6 000ke
Läh­de: KMT 2022
Ulko­mai­nos­tau­lutautoa/vrkkuva­ko­ko
Kajaa­ni, Kaup­pa­ka­tu ja Koivukoskenkatu1280 x 720 px
Kala­jo­ki, keskusta6 000576 x 336 px
Kala­jo­ki, Hiekkasärkät6 000448 x 256 px
Kala­jo­ki, Hiek­ka­sär­kät 6x pylväsnäytöt228 x 456 px
Kan­nus, Kajaa­nin­tie (2‑puolinen)5 000360 x 200 px
Kaus­ti­nen, keskusta11 000576 x 336 px
Kemi­jär­vi3 000384 x 256 px
Kok­ko­la, Ete­lä­väy­lä (2‑puolinen)13 000352 x 208 px
Kok­ko­la, Jyväs­ky­län­tie (Vt 13)10 500576 x 336 px
Kok­ko­la, Mediakulma4 000 (hlö/vrk)640 x 640 px
Kok­ko­la, Vaasantie6 500576 x 336 px
Kuusa­mo, Kuusa­mon Seu­dun ikkuna640 x 320 px
Per­ho3 000576 x 320 px
Pudas­jär­vi4 200576 x 320 px
Pyhä­jo­ki, Val­ta­tie 86 000336 x 192 px
Sot­ka­mo, 6‑tie3 000576 x 320 px
Yli­vies­ka, Savon­tie (2‑puolinen)13 000352 x 208 px
Läh­de: Tra­fi 2023

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si tai myynti@hillagroup.fi

Voit myös jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön alla ole­val­la lomakkeella


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj