Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Yhden luukun periaate säästää aikaa ja helpottaa yhteistyötä

Jou­ko Strand pyö­rit­tää poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa kah­ta K‑Rautaa. Sodan­ky­läs­sä yrit­tä­jä on toi­mi­nut 20 vuot­ta ja Iva­lon K‑Raudan ohjak­sis­sa­kin vuo­sia on ker­ty­nyt jo 15.  Molem­pien myy­mä­löi­den mark­ki­noin­ti­asiois­sa hän­tä pal­ve­lee Hil­la Grou­pin myyn­ti­pääl­lik­kö Elii­sa Lin­tu­la. ”Yhteis­työ Elii­san kans­sa on toi­mi­nut hyvin ja olen posi­tii­vi­sel­la mie­lel­lä. Mie­les­tä­ni myös mark­ki­noin­ti on pit­kä­jän­teis­tä yhteis­työ­tä.” Strand ker­too koke­muk­si­aan. Kii­tos­ta yrit­tä­jäl­tä saa myös se, että pal­ve­lu onnis­tuu yhden yhteys­hen­ki­lön kaut­ta samoin kuin aineis­to­lii­ken­ne, eikä nii­tä tar­vit­se lähe­tel­lä useam­paan osoitteeseen.

Myös Elii­sa kuvaa yhteis­työ­tä toimivaksi:

”Välil­lä myös vään­ne­tään ja tin­ga­taan hin­nois­ta, mut­ta aina hyväs­sä hen­ges­sä. Jou­kol­ta saa myös suo­raa palau­tet­ta ja palau­te on myy­jän työs­sä arvokasta.

Molem­pien K‑Rautojen vuo­den mer­kit­tä­vin tapah­tu­ma ovat jo perin­teek­si muo­dos­tu­neet mark­ki­na­päi­vät. Mark­ki­na­päi­vä on yrit­tä­jäl­le iso pon­nis­tus ja pai­kal­le saa­puu myös pal­jon eri tuot­tei­den edus­ta­jia ker­to­maan pal­ve­luis­taan. Strand ymmär­tää mark­ki­noin­nin mer­ki­tyk­sen tapah­tu­mis­sa, muut panos­tuk­set tapah­tu­maan valu­vat hel­pos­ti huk­kaan, jos ihmi­set eivät löy­dä paikalle.

Tämän kevään mark­ki­na­päi­viä mai­nos­tet­tiin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja tapah­tu­mat oli­vat­kin ylei­sö­me­nes­tys, molem­mat K‑Raudat kerä­si­vät pai­kal­le lähes tuhat kävi­jää. Ennak­ko­mark­ki­noin­ti­na tapah­tu­mal­le käy­tet­tiin puo­len sivun mai­nos­ti­laa Ina­ri­lai­ses­sa ja Som­pio ‑leh­des­sä. Strand ker­too oman suo­ra­mark­ki­noin­nin teke­mi­sen ja jake­lun ole­van nyky­ään haas­ta­vaa sekä kal­lis­ta, ver­rat­tu­na enti­sai­koi­hin. 4‑sivuinen lii­te­leh­ti tapah­tu­ma­vii­kol­la pää­dyt­tiin­kin jaka­maan molem­pien tilat­ta­vien pai­kal­lis­leh­tien välissä.

Lisää näky­vyyt­tä tapah­tu­ma­vii­kol­le han­kit­tiin samo­jen leh­tien uutis­vir­ras­sa jul­kais­tul­la natii­viar­tik­ke­lil­la, jota on help­po levit­tää lisäk­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Natii­viar­tik­ke­li nos­taa myös yri­tyk­sen oman verk­ko­si­vun näky­vyyt­tä. K‑Raudan artik­ke­liin pää­set tutus­tu­maan tääl­tä ja lisä­tie­toa sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta Hil­lan mediois­sa löy­dät mai­nos­ta­jan verk­ko­si­vul­tam­me.

Mark­ki­noin­nin sisäl­tö­jä yrit­tä­jä suun­nit­te­lee yleen­sä yhteis­työs­sä hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Print­ti­mai­nok­set ja lii­te­leh­det kui­ten­kin koo­taan lopul­li­seen muo­toon­sa Hil­la Grou­pin ilmoi­tus­val­mis­tuk­ses­sa. Natii­viar­tik­ke­lin sisäl­lös­tä, eli teks­tis­tä ja kuvis­ta vas­ta­si­vat Hil­lan sisäl­tö­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­set.

Tule­van tal­ven mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mia Strand avaa sen ver­ran, että tar­koi­tus on panos­taa yhä enem­män digiin. ”Vaik­ka print­ti­mai­non­ta on toi­mi­vaa, täy­tyy täl­lä­kin alal­la seu­ra­ta aktii­vi­ses­ti tren­de­jä. Nuo­rem­pi suku­pol­vi on enem­män ver­kos­sa ja verk­ko­kau­pat ovat meil­le kova kil­pai­li­ja.” Elii­sa vih­jaa­kin jo hah­mo­tel­leen­sa asiak­kaal­leen digi­mark­ki­noin­tiin suun­ni­tel­maa, joka on jou­he­va ja help­po, eikä työl­lis­tä kaup­pias­ta lii­kaa. Yhteis­työ­tä siis jat­ke­taan hyväs­sä hen­ges­sä, uusia tuu­lia ja tren­de­jä hais­tel­len, mut­ta perin­teis­tä print­tiä unohtamatta.


Haluatko kuulla lisää sisältömarkkinoinnista tai kaipaatko uusia ideoita markkinointisuunnitelman tekoon?

Ota yhteyt­tä oman alu­ee­si myyn­ti­pääl­lik­köön, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Lähet­tä­mäl­lä lomak­keen hyväk­syn tie­to­je­ni tal­len­ta­mi­sen ja käsit­te­lyn tie­to­suo­ja­se­los­teen* mukaisesti. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj