Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Maaseutulehti 15.9.2021

Varmista näkyvyys laajasti alueelle näkyvässä lehdessä

Maa­seu­tu on täyn­nä elin­voi­maa ja mah­dol­li­suuk­sia. KPK Medioi­den syys­kuus­sa jul­kais­ta­va Maa­seu­tu­leh­ti ker­too elä­mäs­tä maa­seu­dul­la ja maa­seu­tu­mai­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Leh­ti on 28–32 sivui­nen kokonaisuus.

Maa­seu­tu on moni­muo­toi­nen, osaa­vien ihmis­ten muo­dos­ta­ma haja‑, kylä, ja pik­ku­kau­pun­kia­su­mi­sen alue. Vah­vo­jen tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien myö­tä maa­seu­dul­ta voi­daan työs­ken­nel­lä jopa ympä­ri maa­il­man jol­loin alu­eel­le muo­dos­tuu eri­lais­ten ammat­tien yhtei­sö. Elä­mää lähel­lä luon­toa.

Maa­seu­tu­leh­ti jae­taan vii­kol­la 37 Kes­ki­poh­jan­maan, Haa­pa­ve­si-leh­den, Kala­jo­ki­laak­son, Kala­jo­ki­seu­dun, Les­ti­joen, Niva­la-leh­den ja Per­hon­jo­ki­laak­son muka­na kaik­kiin tilaa­ja­ta­louk­siin. Leh­den koko­nais­ta­voit­ta­vuus on 187 000 luki­jaa. Tämän lisäk­si lii­te on luet­ta­vis­sa KPK Medioi­den verk­ko­si­vul­la vii­kon 37 näköis­leh­tien osana.

Mik­si mai­nos­taa Maaseutulehdessä?

Pai­net­tu leh­ti ja digi­taa­li­nen näköis­leh­ti tavoit­taa maa­seu­tu­mai­ses­ta elä­män­ta­vas­ta, elin­kei­nois­ta ja mat­kai­lus­ta kiin­nos­tu­nei­ta luki­joi­ta. Leh­teä lue­taan levik­kia­lu­een lisäk­si alu­eel­ta kotoi­sin ole­vien talouk­sis­sa muu­al­la Suomessa. 


Aikataulu

Jul­kai­su­päi­vä 15.9.2021
Varauk­set: 6.9.2021
Aineis­tot: 8.9.2021 (aineisto@kpk.fi)

Maksimoi ilmoituksesi huomioarvo digitaalisessa näköislehdessä 

Link­ki ilmoi­tuk­ses­ta esim. yri­tyk­se­si net­ti­si­vul­le tai verk­ko­kaup­paan.
Ilmoi­tuk­seen upo­tet­tu video (hin­ta ei sisäl­lä videotuotantoa)


Kysy lisää mediamyyjältäsi

tai 040 127 8803 / myynti@kpk.fi
tai jät­tä­mäl­lä yhteys­tie­to­si alla ole­val­le lomak­keel­le, niin myyn­tim­me on tei­hin yhteydessä.

Suunnittelupaketti

Ilmoi­tus­ten suun­nit­te­lu­pa­ket­ti mai­nos­toi­mis­to Crea­me­dian ammat­ti­lais­ten toi­mes­ta alkaen 200 € +alv.
Kat­so lisää täs­tä >

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj