Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Koti & asuminen, puutarha

Kevään aika­na eri­tyi­ses­ti sisus­ta­mi­sen, raken­ta­mi­sen ja remon­toin­nin aiheet näky­vät jul­kai­suis­sam­me ja nii­den verk­ko­si­vus­toil­la. Jul­kai­sem­me myös eril­li­siä tee­mo­ja, joi­den aika­tau­lut voit kat­soa sivun alahelmasta.

Ajan­koh­tai­sen aiheen myö­tä sekä tee­mois­sa tar­joam­me sinul­le oike­aa koh­de­ryh­mää kiin­nos­ta­van sisäl­lön yhtey­des­sä! Mark­ki­noim­me päi­vit­täin tee­mo­jem­me sisäl­tö­jä ja ohjaam­me kulut­ta­jia jut­tu­jen ja mai­nos­ten pariin.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa sisus­ta­jil­le ja raken­ta­jil­le ins­pi­raa­tio­ta kuvien ja tari­noi­den avul­la laa­jem­min kuin perin­tei­nen mai­non­ta. Videoil­la voit tar­jo­ta ohjei­ta remon­toi­jal­le sekä esi­merk­ke­jä kodin, mökin tai pihan muutoksista.

Näy siel­lä, mis­sä asiak­kaa­si ovat!

Painetun lehden mainonta kiinnostaa sisustajia ja rakentajia!

Ongel­ma:
Haluan tavoit­taa hel­pos­ti ja kat­ta­vas­ti oman alu­een osto­voi­mai­sen ja ‑halui­sen koh­de­ryh­män.
Rat­kai­su:
Jul­kai­sum­me tavoit­ta­vat kat­ta­vas­ti oman alu­een­sa kulut­ta­jat. Hil­lan luo­tet­tu­jen sisäl­tö­jen mat­kas­sa mai­nok­se­si saa ansait­se­man­sa huo­mio­ar­von. Voit vali­ta koh­den­ta­va­si vies­ti­si ihan oman toi­min­ta-alu­ee­si yti­meen tai laa­jem­min koko Hil­la-alu­eel­le, jos­sa on 263 000 oma­ko­ti- tai paritaloa. 

Ongel­ma:
Kokei­lin lait­taa mai­nok­se­ni someen, mut­ta ei siel­tä mitään tul­lut.
Rat­kai­su:
Hil­lan kana­vis­sa valit­set itse, mil­loin haluat näkyä. Lisäk­si saat vies­ti­si oike­aan kon­teks­tiin oikea­na ajan­koh­ta­na. Tie­dät mis­sä näyt, sil­lä Hil­lan luo­te­tut mediaym­pä­ris­töt lisää­vät mai­nok­se­si huomioarvoa. 

Ongel­ma:
Mis­sä jul­kai­sus­sa ja mil­loin minun sit­ten kan­nat­taa mai­nos­taa?
Rat­kai­su:
Olem­me raken­ta­neet avuk­se­si val­miit rat­kai­sut, joil­la tavoi­tat sisus­ta­mi­ses­ta, remon­toin­nis­ta, raken­ta­mi­ses­ta ja puu­tar­has­ta kiin­nos­tu­neet ihmi­set mah­dol­li­sim­man laajasti.

Ongel­ma:
Eihän pape­ri­leh­teä lue kuin mum­mot.
Rat­kai­su:
Myym­me tee­moi­hin rat­kai­su­ja, jois­sa on muka­na sekä print­ti- että digi­nä­ky­vyys. Täl­löin mai­nok­se­si tavoit­taa ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta kaik­ki kodis­ta ja asu­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neet. Muis­tat­han, että elä­ke­läi­set ovat var­sin osto­voi­mai­nen ikä­luok­ka, jol­la on aikaa ja tar­vet­ta perus­kor­ja­ta omaa koti­aan tai mökkiään. 

Ajan­koh­taJul­kai­suTavoit­ta­vuusTee­ma
18.1.Selän­ne6 000Rak­sa ja remppa
15.3.Selän­ne6 000Rak­sa ja remppa
16.3.Kala­jo­ki­seu­tu17 000Koti ja raksa
22.3.Kala­jas­ka20 000Koto­na-mes­sut
22.3.Kuusa­mon Seutu15 000Koti & rakentaminen
30.3. /31.3.Kai­nuun Sano­mat
Kuh­mo­lai­nen
Sot­ka­mo-leh­ti
Ylä-Kai­nuu
103 000Koti & asuminen
19.4.Koti-Lap­pi11 000Raken­ta­mi­nen
20.4.Haa­pa­ve­si12 000Raken­ta­mi­nen
20.4.Niva­la-leh­ti15 000Piha ja puutarha
26.4.Kala­jas­ka20 000Raken­ta­mi­nen
27.4./28.4.Kai­nuun Sano­mat
Kuh­mo­lai­nen
Sot­ka­mo-leh­ti
Ylä-Kai­nuu
103 000Koti & puutarha
10.5.Kes­ki­poh­jan­maa85 000Koti & rakentaminen
17.5.Selän­ne6 000Rak­sa ja remppa
16.8.Selän­ne6 000Rak­sa ja remppa
30.8.Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000Kotiin­päin, raken­nus ja sisustusliite
6.9.Kala­jas­ka20 000Raken­ta­mi­nen
20.9.Kok­ko­la-leh­ti42 000Raken­ta­mi­nen ja sisustus
28.9.Kai­nuun Sano­mat
Kuh­mo­lai­nen
Sot­ka­mo-leh­ti
Ylä-Kai­nuu
Kuusa­mon Seutu
133 000Koti & asu­mi­nen
-mai­nos­lii­te
28.9.Kala­jo­ki­seu­tu17 000Koti ja raksa
9.11.Kai­nuun Sano­mat
Kuh­mo­lai­nen
Sot­ka­mo-leh­ti
Ylä-Kai­nuu
Kuusa­mon Seutu 
133 000 Koti & asu­mi­nen
-mai­nos­lii­te
15.11.Selän­ne6 000Rak­sa ja remppa

Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään juuri sinun tarpeisiisi sopivin ratkaisu.

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj