Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kotikulmilta

Pir­teä kau­pun­ki­leh­ti. Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, jul­ki­sen sanan neu­vos­ton peri­aat­tei­siin sitou­tu­nut, vähin­tään ker­ran vii­kos­sa moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutismedia.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Koti­kul­mil­ta jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.
Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023: vii­kol­la 49 jul­kai­su­päi­vä tiis­tai 5.12. Leh­teä ei jul­kais­ta vii­kol­la 52.

Leh­den jake­lua­lue: Tor­nio, Kemi, Kemin­maa, Simo, Ter­vo­la, Haaparanta

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu:
Ilmoi­tus­va­rauk­set ja val­mis­tet­ta­vat aineis­tot edel­li­sen vii­kon per­jan­tai­na klo 10

Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Anne Van­ni­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö

040 596 9343
anne.vanninen@hillagroup.fi

Osoi­te: Hal­li­tus­ka­tu 2, 95400 Tor­nio
Media­myyn­ti pal­ve­lee ma-pe klo 8–16

Tutus­tu Kotikulmilta-lehteen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj