Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Hyvinvointi

Hyvin­voin­ti liit­tyy ihmi­sen elä­män­laa­tuun ja onnen tun­tee­seen. Ihmi­set halua­vat paran­taa omaa ja läheis­ten­sä hyvin­voin­tia sekä etsi­vät kei­no­ja teh­dä elä­mäs­tä mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää ja tyydyttävämpää. 

Hyvin­voin­tia voi­daan paran­taa har­ras­ta­mal­la lili­kun­taa, pitä­mäl­lä huol­ta ruo­ka­va­lion laa­dus­ta, löy­tä­mäl­lä mer­ki­tyk­sel­lis­tä teke­mis­tä tai luo­mal­la posi­tii­vi­sia ihmissuhteita.

Hil­lan hyvin­voin­ti­tee­mat kokoa­vat näi­tä aihei­ta yhteen ja sen yhtey­des­sä mai­nos­ta­mal­la tuot­tee­si tai pal­ve­lusi näkyy koh­de­ryh­mäl­le, jon­ka on eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut omas­ta tai lähei­sen hyvinvoinnista.

Mai­nos­ten lisäk­si sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa ins­pi­raa­tio­ta kuvien ja tari­noi­den avul­la laa­jem­min kuin perin­tei­nen mai­non­ta. Artik­ke­lin tai videon avul­la voit tar­jo­ta neu­vo­ja hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­seen, tark­ko­ja­kin tie­to­ja hyvin­voin­nin pal­ve­luis­ta­si tai ylei­ses­ti lii­kun­taan liittyen.

Kulut­ta­jien aja­tuk­sia mai­nos­ta­jis­ta
(Läh­de: Kär­ki­me­dian osto­pro­ses­si­tut­ki­mus 2020)

Hil­lan jul­kai­su­jen luki­jois­ta joka toi­nen on kiin­nos­tu­nut hyvin­voin­tiin ja ter­vey­teen liit­ty­vis­tä asiois­ta (KMT 2022). Myös urhei­lu ja lii­kun­ta ovat yhtä innos­ta­via aihei­ta. Kun tuot­tee­si ja pal­ve­lusi näky­vät tee­mo­jem­me yhtey­des­sä, tavoi­tat aihees­ta eni­ten kiin­nos­tu­neet kulut­ta­jat hel­pos­ti luo­te­tus­sa ympäristössä. 

85 % luki­jois­tam­me suo­sii mie­luum­min pai­kal­li­sia liik­kei­tä ja pal­ve­lui­ta. Jopa 42 %:lla heis­tä on tar­koi­tus ostaa ter­vey­den ja hyvin­voin­nin tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta seu­raa­van vuo­den aikana. 

Hyvinvointi, terveys ja liikunta ‑teemat Hillan julkaisuissa 2023

Jul­kai­su­päi­väJul­kai­suTavoit­ta­vuusLisä­tie­to
11.1.2023Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000Ter­veys ja hyvinvointi
19.1.2023Per­hon­jo­ki­laak­so18 000Lii­kun­ta ja hyvinvointi
19.1.2023Kes­ki­poh­jan­maa85 000Hyvin­voin­ti
2.2.2023Haa­pa­ve­si-leh­ti12 000Ter­veys ja hyvinvointi
15.2.2023Kes­ki­poh­jan­maa85 000Hyvin­voin­ti
4.5./5.5.Kai­nuun Sano­mat
Kuh­mo­lai­nen
Sot­ka­mo-leh­ti
Ylä-Kai­nuu
103 000Kau­neus ja terveys
10.5.2022Kuusa­mon Seutu15 000Kau­neus, ter­veys ja kevään juhlat
10.8.2023Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000Ter­veys ja hyvinvointi
14.9.2023Per­hon­jo­ki­laak­so18 000Lii­kun­ta ja hyvinvointi

Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään juuri sinun tarpeisiisi sopivin ratkaisu.

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj