Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Bussimedia ja liikenneasemamedia

Bussimedia

Bus­si­me­dia on ulko­mai­nos­me­dia, jos­sa mai­non­ta koh­den­tuu poh­joi­sen Suo­men pai­kal­lis- ja pika­vuo­ro­lii­ken­teen bus­sien mat­kus­ta­jil­le. Bus­sien mai­nos­näy­töis­sä voit koh­den­taa mark­ki­noin­ti­si halua­mal­le­si alu­eel­le tai halua­mal­le­si linjalle. 

Bus­sien mai­nos­näy­töis­sä voi­daan näyt­tää videoi­ta, mut­ta ei ään­tä. Sik­si suo­sit­te­lem­me teks­tit­tä­mään videot. Mat­kan aika­na ehtii kat­soa pidem­piä­kin mainoksia!

Bussimedian aineistot:

Reso­luu­tio: 1920 x 1080 px
Kuva­suh­de: 16:9

Still kuvat: JPG / PNG, väria­va­ruus RGB
Videot: MP4 tai MOV, fra­me­ra­te: 25 fps, pak­kaus: H.264, kes­to: 10 sekuntia

Liikenneasemamedia tavoittaa valtakunnallisesti ja paikallisesti

Tavoi­ta autoi­le­vat suomalaiset. 

Nes­teen lii­ken­nea­se­mien media­näy­töt on sijoi­tet­tu opti­maa­li­ses­ti kiin­nit­tä­mään tank­kaa­jan huo­mion tehok­kaas­ti. Näy­töis­sä toi­mii lyhyet ja teks­ti­te­tyt videot sekä ani­maa­tiot. Mai­nos­näyt­tö­jä kat­so­taan kes­ki­mää­rin kah­den ja puo­len minuu­tin ajan. Poik­keuk­sel­li­nen pit­kän tavoit­ta­vuu­den ansios­ta mai­nok­sen huo­mio­ar­vo on korkea.

Lii­ken­nea­se­man mediaym­pä­ris­tö tavoit­taa eri­tyi­sen hyvin mie­het ja nuo­ret aikui­set! Esi­mer­kik­si vii­koit­tain lii­ken­nea­se­mal­la asioi­vis­ta 63 % on mie­hiä ja 39 % on alle 30-vuo­tiai­ta. (Kan­tar 2022)

Liikenneasemamedian aineistot:

Reso­luu­tio: 1920 x 1080 px
Kuva­suh­de: 16:9

Still kuvat: JPG / PNG, väria­va­ruus RGB
Videot: MP4 tai MOV, fra­me­ra­te: 25 fps, pak­kaus: H.264, kes­to: 10 sekuntia

Ota yhteyttä mediamyyjääsi tai kysy lisätietoja alla olevalla lomakkeella

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj