Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Autamme viestinnässä — ja sitä kautta menestymisessä

Olet­ko aja­tel­lut, miten pal­jon asian­mu­kai­nen vies­tin­tä mer­kit­see?
Oli sit­ten kyse vaik­ka pää­tök­sen­teos­ta tai eri­lais­ten pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den myyn­nis­tä, oikean­lai­sel­la vies­tin­näl­lä voi saa­da pal­jon posi­tii­vis­ta aikaan.

Me itse kukin muo­dos­tam­me luke­mis­tam­me sanois­ta sekä kat­so­mis­tam­me kuvis­ta ja videois­ta mie­li­ku­via eri­lai­sis­ta asiois­ta. Toteut­ta­mal­la itse juu­ri oikean­lais­ta vies­tin­tää, vai­ku­tat oleel­li­ses­ti sii­hen, mil­lai­sia mie­li­ku­via sinun pal­ve­luis­ta tai tuot­teis­ta on. Wiki­pe­dia mää­rit­te­lee hie­nos­ti, miten vies­tin­näs­sä on saman­ai­kai­ses­ti kyse sano­mien välit­tä­mi­ses­tä, mer­ki­tys­ten tuot­ta­mi­ses­ta ja yhtei­sen ymmär­ryk­sen rakentamisesta.

Voim­me olla apu­na monen­lai­ses­sa viestinnässä: 

Voim­me tuot­taa sisäl­töä peri­aat­tees­sa mil­lai­siin kana­viin tahan­sa: Usein loo­gi­nen paik­ka ajan­ta­sai­sel­le sisäl­löl­le on omat verk­ko­si­vut, mut­ta myös some­ka­na­vat ja eri mediat voi­vat olla sopi­va koh­dey­lei­sön tavoit­ta­mi­sen väline.

Vies­tin­nän väli­nee­nä voi­vat olla myös mediat, esi­mer­kik­si sano­ma- tai pai­kal­lis­leh­det tai vaik­ka­pa medioi­den verk­ko­si­vus­tot. Kat­so kar­tal­ta mil­lä alu­eel­la tavoi­tat ihmi­set Hil­la Grou­pin per­hee­seen kuu­lu­vien medioi­den kautta. 

Ota rohkeasti yhteyttä – ja keskustellaan tarkemmin!

Han­nu Leh­to
050 598 2066
hannu.lehto@hillagroup.fi

Kau­pal­li­set sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut
Hil­la Group

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj