Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Asiakaslehdet

Moni suo­ma­lai­nen tie­tää Osuus­pan­kin, mut­ta ei vält­tä­mät­tä sitä mil­lai­nen pank­ki nime­no­maan OP Kes­ki-Poh­jan­maa on. Sik­si halusim­me ker­toa toi­min­nas­tam­me omil­la kas­voil­lam­me ja pai­kal­li­sil­la tarinoilla.

Ilman kump­pa­nia leh­den teko oli­si mel­kein mah­do­ton­ta. Meil­lä on kui­ten­kin rajal­li­set resurs­sit ja ohjelmat.

OP Kes­ki-Poh­jan­maan mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö Päi­vi Eloniemi

Hyvä asia­kas­leh­ti muo­dos­tuu laa­duk­kaas­ti toteu­te­tus­ta sisäl­lös­tä ja miel­lyt­tä­väs­tä brän­din kans­sa yhte­ne­väs­tä ulkoasusta.

Suun­nit­te­lu aloi­te­taan miet­ti­mäl­lä kenel­le ja mik­si haluam­me leh­den tehdä.

Asia­kas­leh­ti voi olla sekä infor­ma­tii­vi­nen että viih­dyt­tä­vä. Sen teh­tä­vä­nä on jakaa tie­toa yri­tyk­sen tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta mie­len­kiin­toi­sel­la taval­la. Par­haim­pia asia­kas­leh­tiä odo­te­taan ja ne syn­nyt­tä­vät kes­kus­te­lua sekä akti­voi­vat kuluttajia. 

Tutustu aiheeseen lisää blogitekstiemme kautta

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj