Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvon­nan jär­jes­tää Hil­la Group Oyj (Y‑tunnus: 0198165–6).

Osal­lis­tu­mal­la arvon­taan sitou­dut nou­dat­ta­maan näi­tä sään­tö­jä, arvon­taan liit­ty­viä pää­tök­siä sekä mah­dol­li­sia osal­lis­tu­mis­si­vus­tol­la ole­via ohjei­ta ja tar­ken­ta­via ehtoja.

2. Arvontaan osallistuminen

Arvon­taan voi osal­lis­tua lomak­keen kaut­ta. Hil­la Grou­pin pal­ve­luk­ses­sa ole­vat työn­te­ki­jät eivät voi osal­lis­tua arvontaan.

3. Osallistumisaika

Pal­kin­not arvo­taan nii­den asiak­kai­den kes­ken, jot­ka ovat anta­neet mark­ki­noin­ti­lu­van arvon­ta­lo­mak­keel­la 26.11.2023 mennessä

4. Palkinnot

Kaik­kien mark­ki­noin­ti­lu­van anta­nei­den kes­ken arvo­taan Hil­la rep­pu. Pal­kin­to nou­de­taan Koti­kul­mil­ta leh­den toi­mi­tuk­ses­ta. Pal­kin­toa ei voi vaih­taa rahak­si tai muuk­si tavaraksi. 

5. Arvonnan voittaminen ja palkinnoista ilmoittaminen

Arvon­nan voit­ta­jat arvo­taan osal­lis­tu­mi­sa­jan pää­tyt­tyä ja pal­kin­nos­ta ilmoi­te­taan voit­ta­jal­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti puhelimitse.

Mikä­li arvon­nan voit­ta­nut­ta osal­lis­tu­jaa ei tavoi­te­ta 2 vuo­ro­kau­den kulues­sa valin­nas­ta, taik­ka pal­kin­toa ei halu­ta lunas­taa, pal­kin­to voi­daan arpoa uudelleen.

6. Vastuut

Arvon­nan voit­ta­ja vapaut­taa Hil­la Grou­pin kai­kes­ta vas­tuus­ta, joka aiheu­tuu tai jon­ka väi­te­tään aiheu­tu­neen tähän arvon­taan osal­lis­tu­mi­ses­ta tai pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­ses­ta sekä vas­tuus­ta liit­tyen pal­kin­non myö­hem­pään käyt­töön tai sii­nä ilme­ne­viin vikoi­hin sekä kai­kes­ta vas­tuus­ta, joka kos­kee vam­maa tai vahin­koa, joka aiheu­tuu tai jon­ka väi­te­tään aiheu­tu­neen osal­lis­tu­mi­ses­ta tähän arvon­taan tai pal­kin­non lunas­ta­mi­ses­ta tai käyttämisestä.

Hil­la Grou­pin vas­tuu ei yli­tä mis­sään tilan­tees­sa näis­sä sään­nöis­sä mai­ni­tun pal­kin­non arvoa.

7. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen

Arvon­nan yhtey­des­sä kerät­tä­vien hen­ki­lö­tie­to­jen osal­ta rekis­te­rin­pi­tä­jä­nä toi­mii Hil­la Group. Hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään arvon­nan jär­jes­tä­mi­sen yhtey­des­sä voit­ta­jan arpo­mi­seen, voi­tois­ta ilmoit­ta­mi­seen sekä pal­kin­to­jen lähet­tä­mi­seen voit­ta­jil­le. Yhteys­tie­to­ja voi­daan käyt­tää myös Hil­la Grou­pin markkinointiin. 

Lue lisää hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä, rekis­te­röi­dyn oikeuk­sis­ta ja nii­den toteut­ta­mi­ses­ta tääl­tä > Hil­la Group tietosuoja

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj