Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Alueteema

Alu­eem­me on täyn­nä elin­voi­maa ja mah­dol­li­suuk­sia. Jul­kai­sem­me alue­tee­mo­ja, jot­ka jae­taan tila­tun leh­den mukana. 

Luo­te­tun sisäl­lön mat­kas­sa mai­nok­set­kin erot­tu­vat eduk­seen. Sekä Reu­ters Digi­tal News –tut­ki­muk­sen, että KMT 2021 mukaan yli 80 % suo­ma­lai­sis­ta luot­taa sano­ma­leh­tien uuti­soin­tiin.

Alue­tee­mat jae­taan Kes­ki­poh­jan­maan, Haa­pa­ve­si-leh­den, Kala­jo­ki­laak­son, Kala­jo­ki­seu­dun, Les­ti­joen, Niva­la-leh­den ja Per­hon­jo­ki­laak­son muka­na kaik­kiin tilaa­ja­ta­louk­siin.

Tämän lisäk­si lii­te on luet­ta­vis­sa leh­tiem­me verk­ko­si­vul­la. Alue­tee­mat huo­ma­taan var­mas­ti, sil­lä jokai­ses­ta alue­tee­mas­ta teh­dään oma ban­ne­ri, jos­ta leh­teä pää­see luke­maan kaik­kien leh­tiem­me verk­ko­si­vul­ta ja se on esil­lä kak­si viik­koa. Tämän­kin jäl­keen alue­tee­ma säi­lyy sivuill­la arkistossa. 

Mik­si mai­nos­taa Alueteemassa?

Leh­den koko­nais­ta­voit­ta­vuus on 152 500 luki­jaa.

Pai­net­tu leh­ti ja digi­taa­li­nen näköis­leh­ti tavoit­taa alu­een luki­jat kat­ta­vas­ti. Tilat­tu leh­ti lue­taan aina. Kat­so leh­ti­koh­tai­set luki­ja­pei­tot leh­dit­täin: Kes­ki­poh­jan­maa, Haa­pa­ve­si, Kala­jo­ki­laak­so, Kala­jo­ki­seu­tu, Les­ti­jo­ki, Niva­la-leh­ti, Per­hon­jo­ki­laak­so

Alue­tee­maa lue­taan levik­kia­lu­een lisäk­si alu­eel­ta kotoi­sin ole­vien talouk­sis­sa muu­al­la Suomessa. 

Jopa 95 % luki­jois­ta saa tie­don pai­kal­li­sis­ta tapah­tu­mis­ta sano­ma­leh­dis­tä ja lähes puo­let innos­tu­vat vie­rai­le­maan ilmoit­ta­jan verk­ko­si­vul­la! (Läh­de KMT 2021)


Aikataulu ja hinnat

Alue­tee­mat 2022:
to 3.2. Teollisuus

to 24.2. Kou­lu­tus
aineis­tot 17.2. mennessä

to 17.3. Autoi­lu ja lii­ken­ne
varauk­set 8.3. men­nes­sä
aineis­tot 10.3. mennessä

to 28.4. Maa­seu­tu
varauk­set 19.4. men­nes­sä
aineis­tot 21.4. mennessä

to 26.5. Vesil­le
Varauk­set 17.5. men­nes­sä
aineis­tot 19.5. mennessä

to 22.9. Maa­seu­tu
Varauk­set 13.9. men­nes­sä
aineis­tot 15.9. mennessä


Varauk­set ja aineis­tot: viik­ko ennen alue­tee­man jul­kai­sua: aineisto@kpk.fi

Ilmoi­tus­ti­la alue­tee­mas­sa:
82 mm x 42 mm 126 €
1/4 s. 125 mm x 180 mm 650 €
½ s. pys­ty 125 mm x 365 mm 1200 €
½ s. vaa­ka 254 mm x 180 mm 1200 €
koko sivu 254 mm x 365 mm 2190 €

Maksimoi ilmoituksesi huomioarvo digitaalisessa näköislehdessä 

Kysy tar­jous­ta
Link­ki ilmoi­tuk­ses­ta esim. yri­tyk­se­si net­ti­si­vul­le tai verk­ko­kaup­paan.
Ilmoi­tuk­seen upo­tet­tu video (hin­ta ei sisäl­lä videotuotantoa)


Kysy lisää mediamyyjältäsi

Kat­so yhteys­tie­dot täs­tä tai lai­ta säh­kö­pos­tia myynti@hillagroup.fi
tai jät­tä­mäl­lä yhteys­tie­to­si alla ole­val­le lomak­keel­le, niin myyn­tim­me on tei­hin yhteydessä.

Suunnittelupaketti

Ilmoi­tus­ten suun­nit­te­lu­pa­ket­ti mai­nos­toi­mis­to Crea­me­dian ammat­ti­lais­ten toi­mes­ta alkaen 200 € +alv.
Kat­so lisää täs­tä >

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj