Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Virheet, reklamaatiot, maksuehdot

Peruutukset

Media­ti­la voi­daan peruut­taa seu­raa­muk­sit­ta varausai­ka­tau­lu­jen rajois­sa. Peruu­te­tuis­ta ja jo teh­dyis­tä ilmoi­tuk­sis­ta veloi­te­taan valmistuskustannukset.Peruutusmaksua las­ket­taes­sa nou­da­te­taan varausa­jan­koh­das­ta riip­pu­mat­ta aina jul­kai­su­päi­vä­nä voi­mas­sao­le­via mainoshintoja.

Virheet ja reklamaatiot

Hil­la Group ei vas­taa mai­nos­ten pois­jää­mi­sen mah­dol­li­ses­ti aiheut­ta­mis­ta vahin­gois­ta. Leh­den suu­rin vas­tuu mai­nos­ten jul­kis­ta­mi­ses­sa sat­tu­neis­ta vir­heis­tä on mai­nok­sen hin­ta ja mui­hin leh­tiin toi­mi­te­tus­ta aineis­tos­ta sen val­mis­tus- tai käsit­te­ly­ar­vo. Huo­mau­tus vir­heel­li­ses­tä mai­nok­ses­ta on teh­tä­vä kah­dek­san vuo­ro­kau­den kulues­sa jul­kai­su­päi­väs­tä. Pidä­täm­me oikeu­den leh­den raken­teen- ja hinnanmuutoksiin.

Hil­la Grou­pin suu­rin vas­tuu verk­ko­mai­nok­sen jul­kai­se­mi­ses­sa sat­tu­nees­ta vir­hees­tä on hin­ta ja mui­hin pal­ve­lui­hin toi­mi­te­tuis­ta aineis­tois­ta sen val­mis­tusar­vo. Hil­la Group ei vas­taa verk­ko­mai­nok­sen pois­jää­mi­sen aiheut­ta­mis­ta vahingoista.

Muis­tu­tus vir­heel­li­ses­tä verk­ko­mai­nok­ses­ta on teh­tä­vä vii­meis­tään 7 päi­vän kulues­sa jul­kai­se­mi­ses­ta puh. 020 750 4400.

Muis­tu­tus vir­heel­li­ses­tä ilmoi­tuk­ses­ta on teh­tä­vä vii­meis­tään 7 päi­vän kulues­sa ilmoi­tuk­sen jul­kai­se­mi­ses­ta puh. 020 750 4400.

Maksuehdot ja pankkiyhteys

Mak­sueh­to 14 pv net­to, ylei­nen voi­mas­sao­le­va viivästyskorko.

FI98 5162 0020 0020 13
FI02 2011 1800 0629 38
FI66 8000 1300 6858 65

Siirry e‑laskuun!

Tee e‑laskusopimus verk­ko­pan­kis­sa­si. Valit­se las­kut­ta­ja­luet­te­los­ta Hil­la Group Oyj.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj