Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Vahva Kokkola ‑lehden kautta esille monipuolisesti yritystoimintaa

Kes­ki­poh­jan­maan muka­na jul­kais­tiin 18. maa­lis­kuu­ta Vah­va Kok­ko­la ‑lii­te, mis­sä on esil­lä kau­pun­gin yri­tys­toi­min­taa hyvin monipuolisesti. 

Main­osar­tik­ke­lin tavoin leh­des­sä on esi­tel­ty­nä niin todel­la mer­kit­tä­vien kan­sain­vä­lis­ten toi­mi­joi­den kuin pie­nem­pien yri­tys­ten ajan­koh­tais­ta asiaa.

Leh­den artik­ke­leis­ta käy ilmi muun muas­sa, miten pal­jon alu­een yri­tyk­sil­lä on tar­vet­ta pal­ka­ta lisää työ­voi­maa tule­vai­suu­des­sa. Koko­nai­suu­des­saan­kin leh­den sisäl­lös­sä on hyvin posi­tii­vi­nen vire tule­vai­suut­ta ajatellen.

Tutus­tu tar­kem­min leh­den digi­taa­li­seen ver­sioon www.keskipohjanmaa.fi/vahvakokkola2021

Lue tar­kem­min sisäl­tö­mark­ki­noin­nin mahdollisuuksista »

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj