Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Tuo somepäivitykset laajempaan jakeluun ja luotettavaan ympäristöön

Olet­ko kos­kaan pysäh­ty­nyt poh­ti­maan, kuin­ka moni on näh­nyt yri­tyk­se­si päi­vi­tyk­sen some­ka­na­vas­sa­si? Tavoit­taa­ko vies­ti­si asia­kas­kun­ta­si? Kotoi­sin tääl­tä ‑pal­ve­lum­me avul­la saat laa­jem­man näky­vyy­den some­päi­vi­tyk­sil­le­si hel­pos­ti, lue­tus­sa ja luo­te­tus­sa ympä­ris­tös­sä – tutun pai­kal­lis­leh­den verkkosivuilla.

Maksuton somejulkaisu ei tavoita kaikkia seuraajiasi

Jul­kai­sun teke­mi­nen someen saa mei­dät hel­pos­ti tun­te­maan, että olem­me vies­ti­neet asias­ta riit­tä­väs­ti. Sosi­aa­li­sen median algo­rit­mit mää­rää­vät kui­ten­kin sen, min­kä tyyp­pi­set jul­kai­sut näky­vät käyt­tä­jil­le. Ne pyr­ki­vät tar­joa­maan käyt­tä­jil­le vain nii­tä sisäl­tö­jä, jois­ta käyt­tä­jä on osoit­ta­nut ole­van­sa kiin­nos­tu­nut. Vaik­ka yri­tyk­sel­lä oli­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa pal­jon seu­raa­jia, jul­kai­sut näky­vät vain pie­nel­le osal­le heis­tä, jos käy­tös­sä ei ole sosi­aa­li­sen median mak­set­tua mainontaa.

Sosi­aa­li­nen media on täyn­nä sisäl­töä, joten kil­pai­lu orgaa­ni­ses­ta näky­vyy­des­tä on kovaa. Isom­mil­la yri­tyk­sil­lä on usein pie­ny­ri­tyk­siä enem­män resurs­se­ja toteut­taa mark­ki­noin­ti­aan, mikä puo­les­taan vai­kut­taa sisäl­lön näky­mi­seen. Toi­saal­ta sosi­aa­li­sen median pos­tauk­set vilah­ta­vat ohi hel­pos­ti muun sisäl­lön ohel­la. Ker­ran uutis­vir­ras­sa vilah­ta­nut mai­nos ei tule uudel­leen näky­vil­le ilman, että pitäi­si osa­ta teh­dä sii­tä mak­set­tu mai­nos ja koh­den­taa se näky­mään useam­man kerran. 

Laajempaa näkyvyyttä helposti ja oikealle kohderyhmälle

Sinun ei tar­vit­se olla digi­taa­li­sen mai­non­nan osaa­ja, että voit koh­den­taa vies­ti­si näky­mään laa­jem­min. Kotoi­sin tääl­tä on pal­ve­lum­me, jon­ka avul­la Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa teh­dyt jul­kai­sut tuo­daan luki­joi­den ja asiak­kai­den näh­tä­vil­le oman pai­kal­li­sen leh­den net­ti­si­vuil­le. Medioil­lam­me on pal­jon kiin­nos­tu­nei­ta luki­joi­ta ja seu­raa­jia, joten Kotoi­sin tääl­tä ‑pal­ve­lu lisää mark­ki­noin­ti­si tehoa. Näyt siel­lä, mis­tä asiak­kaa­si aktii­vi­ses­ti hake­vat pai­kal­lis­ta tie­toa. Leh­den verk­ko­si­vu­jen mai­nos­si­säl­tö näkyy aina kai­kil­le luki­joil­le, joten voit olla var­ma, että vies­ti­si huomataan.

Kotoi­sin tääl­tä ‑pal­ve­lu nos­taa omal­la sosi­aa­li­sen median sivul­la teke­mä­si jul­kai­sut sovi­tun leh­den verk­ko­si­vuil­le lähes reaa­lia­jas­sa. Pää­tät itse, mit­kä jul­kai­sut nouse­vat laa­jem­paan jake­luun käyt­tä­mäl­lä tun­nis­tet­ta #kotoi­sin­tääl­tä. Leh­tien verk­ko­si­vu­jen mai­nos­paik­ka näyt­tää karusel­lis­sa sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­jä. Vaih­tu­va kuva lisää mai­nok­sen huo­mio­ar­voa, ja saat ohjat­tua käyt­tä­jät suo­raan omal­le sosi­aa­li­sen median sivul­le­si. Tämä aut­taa sinua kas­vat­ta­maan sivusi seu­raa­jien mää­rää ja lisää­mään tehoa kaik­keen someviestintääsi.

Sol­mi­mal­la kans­sam­me sopi­muk­sen Kotoi­sin tääl­tä ‑pal­ve­lus­ta saat hel­pos­ti ja vai­vat­to­mas­ti lisä­nä­ky­vyyt­tä esi­mer­kik­si pai­kal­li­sil­le, nopeas­ti jaet­ta­vil­le tar­jouk­sil­le. Sinun ei tar­vit­se suun­ni­tel­la sisäl­töä kana­vaam­me erik­seen, riit­tää että lisäät jul­kai­suun aihe­tun­nis­teen. Tar­jouk­sen vaih­ta­mi­nen käy näp­pä­räs­ti lisää­mäl­lä uuden päi­vi­tyk­sen omal­le some­si­vul­le­si. Pal­ve­lus­sa näkyy aina vii­mei­sin jul­kai­susi, mak­si­mis­saan kak­si viikkoa.

Pal­ve­lun rapor­toin­ti­työ­ka­lu ker­too sinul­le jat­kos­sa muun muas­sa kuin­ka pal­jon näyt­tö­jä mai­nok­se­si on saa­nut, ja pal­jon­ko sitä on klikattu.

Tee sopi­mus pal­ve­luun liit­ty­mi­ses­tä oman media­myy­jä­si kans­sa tai kysy lisää alla ole­val­la lomakkeella. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj