Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Tehdäänkö teillä somessa sisältöjä vai mainoksia?

Yri­tyk­sen somes­sa olon syvim­män tar­koi­tuk­sen voi jakaa kah­teen kate­go­ri­aan. On nii­tä, joil­le some toi­mii mai­nos­ten alus­ta­na ja nii­tä jot­ka teke­vät someen eri­lai­sia sisäl­tö­jä kuten videoi­ta ja blo­gi­kir­joi­tuk­sia. Mut­ta eikö kaik­ki someen tuu­tat­ta­va mate­ri­aa­li ole lop­pu­jen lopuk­si samanlaista? 

Ei aivan. Omak­si some­stra­te­giak­seen voi nimit­täin vali­ta jom­man­kum­man lähes­ty­mis­ta­van tai jos oikein hur­jak­si heit­täy­tyy, niin sekoi­tuk­sen molemmista. 

Mut­ta miten some­mai­non­ta ja sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen someen eroa­vat toisistaan? 

20% mai­nok­sia 80% sisäl­tö­jä 

Jos tavoit­tee­na­si on ker­ryt­tää aktii­vi­nen ja sitou­tu­nut somey­lei­sö, joka on val­mis­ta kau­raa osta­maan tuot­tee­si, kun aika on oikea, niin mai­nok­sien ja sisäl­tö­jen suh­teen tuli­si olla 20/80. Eli 20% mai­nok­sia ja 80% sisältöjä. 

Mitä tämä tar­koit­taa sit­ten käy­tän­nös­sä? Lue koko blo­gi Crea­me­dian sivulta. 

—————————— 

Mai­nos­toi­mis­to Crea­me­dia on osa KPK Medioita. 

Haluat­ko miet­tiä tar­kem­min, miten yri­tyk­se­si some­nä­ky­vyys kan­nat­taa hoi­taa? Crea­me­dian mark­ki­noin­ti­pal­ve­lun asiak­kaa­na, voim­me miet­tiä yhdes­sä mil­lai­sel­la mai­non­nan ja sisäl­tö­jen suh­teel­la yri­tyk­se­si löy­tää par­haim­mat tavat pal­vel­la asiakkaitaan. 

Kysy lisää:

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj