Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Sisältömarkkinointi kiinnostaa yhä enemmän – Kuluttajat haluavat taustatietoa hankintapäätösten tueksi

2020-luvul­la kulut­ta­jat halua­vat olla entis­tä­kin tie­toi­sem­pia hank­ki­mien­sa tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den alkuperästä. 

Kulut­ta­jat halua­vat vai­kut­taa valin­noil­laan myös kes­tä­vään kehi­tyk­seen, ja siten tuot­tei­den taus­tois­ta halu­taan olla tietoisia.

Tämä suun­taus näkyy tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den mark­ki­noin­nis­sa­kin hyvin kon­kreet­ti­ses­ti. Esi­mer­kik­si KPK Medioi­den verk­ko­si­vuil­la main­osar­tik­ke­lei­den jul­kai­su­mää­rät kas­voi­vat vuo­den 2020 aika­na yli nelin­ker­tai­ses­ti edel­lis­vuo­des­ta. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin kei­noin esil­lä oli muun muas­sa uusia auto­mal­le­ja, val­mis­tu­nei­ta oma­ko­ti­ta­lo­ja, vakuu­tus­rat­kai­su­ja, säh­kön hin­ta­ver­tai­lu­ja ja matkailukohteita.

- Useat yri­tyk­set ovat huo­man­neet, että hin­ta edel­lä mark­ki­noin­ti vaa­tii aina­kin oheen laa­jem­paa infor­maa­tio­ta kulut­ta­jil­le. Kulut­ta­jat halua­vat esi­mer­kik­si tie­tää, miten oikeas­ti saa­daan käy­tän­nön tasol­la autoi­lun polt­toai­ne­ku­lu­ja alem­mak­si. Se ei rii­tä, että ker­ro­taan vain miten pal­jon tai vähän ajo­neu­vo kulut­taa, Han­nu Leh­to KPK Medioi­den kau­pal­li­ses­ta sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta kertoo.

Par­haim­mil­laan sisäl­tö­mark­ki­noin­ti antaa kulut­ta­jil­le uut­ta infor­maa­tio­ta – se on hyö­dyl­lis­tä tie­toa arjes­sa elämiseen.

- Suo­ra­vii­vai­sen myy­mi­sen ohel­la nyky­ai­kai­set yri­tyk­set jaka­vat hyö­ty­tie­toa omas­ta alas­taan kulut­ta­jil­le. Täten yri­tys­ten vies­tin­näs­tä tulee tar­peel­lis­ta ja mie­len­kiin­tois­ta, Leh­to kuvaa.

Voi ennus­taa, että alka­nee­na vuo­te­na 2021 suun­taus jat­kuu sama­na: Kulut­ta­jat halua­vat hyö­ty­tie­toa arki­seen elä­mi­seen ja teh­dä valin­to­ja har­ki­ten, tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den taus­tat tietäen.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin jul­kai­su­mah­dol­li­suuk­sia ovat KPK Medioi­den väli­neis­tä leh­tien verk­ko­si­vut sekä print­ti­tuot­teet. Kiin­nos­ta­via sisäl­tö­jä voim­me tuot­taa myös muun muas­sa yri­tyk­sen omil­le verk­ko­si­vuil­le tai some-kanaviin.

Lue tar­kem­min, miten voim­me aut­taa sinua sisäl­löl­li­ses­sä markkinoinnissa »

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj