Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Painetut lehdet ovat perinteinen ja varma markkinointikumppani

KPK Media tuot­taa laa­duk­kai­ta, aidos­ti pai­kal­li­sia sisäl­tö­jä yhteen­tois­ta pai­net­tuun leh­teen sekä nii­den digi­taa­li­siin kanaviin.

- Uutis­ju­tut, laa­jat taus­ta­re­por­taa­sit ja hyö­ty­jour­na­lis­mi löy­tä­vät luki­jan­sa, sil­lä vii­kos­sa tuot­teil­lam­me on jopa yli 800 000 luku­ker­taa, ker­too KPK Medioi­den kau­pal­li­nen joh­ta­ja Mikael Wiklund.

KANSALLISEN Media­tut­ki­muk­sen (KMT 2020) mukaan 95 pro­sent­tia 15 vuot­ta täyt­tä­neis­tä suo­ma­lai­sis­ta lukee sano­ma­leh­tiä, ja sano­ma­leh­teä pide­tään­kin edel­leen luo­tet­ta­vim­pa­na media­na. Print­ti­mai­non­nan huo­mio­ar­vo on kor­kea, sil­lä leh­den paris­sa vie­te­tään jopa puo­li tun­tia päivässä.

- Luo­tet­ta­van sisäl­lön mat­kas­sa mark­ki­noin­ti­vies­tit­kin erot­tu­vat eduk­seen, Wiklund huomauttaa.

- Print­ti­va­li­koi­maam­me kuu­luu 11 leh­teä, joi­den jou­kos­sa ovat niin rakas­te­tut ja lue­tut pai­kal­lis­leh­det, laa­jas­ti tavoit­ta­vat kau­pun­ki­leh­det kuin maa­kun­ta­leh­ti Kes­ki­poh­jan­maa­kin. Useat leh­tem­me ovat vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa saa­vut­ta­neet todel­la tär­keän roo­lin ihmis­ten arki­päi­väi­ses­sä elämässä.

LAAJAN LEHTIKATTAUKSEN lisäk­si KPK Median tuo­te­va­li­koi­maa täy­den­tä­vät leh­tien verk­ko­pal­ve­lut sekä maa­kun­nan ohit­ta­mat­to­mat digisc­ree­nit, jot­ka sijoit­tu­vat vilk­kaim­min lii­ken­nöi­ty­jen tie­o­suuk­sien var­rel­le.
KPK Median ehdo­ton vah­vuus onkin pai­kal­li­nen tavoittavuus.

- Mediois­sam­me vies­tit voi koh­den­taa tar­vit­taes­sa vain tie­tyn kun­nan luki­joil­le. Leh­tiem­me väliin saa myös eri­lai­sia liit­tei­tä ja esit­tei­tä – eri­kois­ja­ke­lu­ja ja tee­ma­nu­me­ro­ja unoh­ta­mat­ta, ker­too Wiklund.Kannattaa muis­taa myös leh­tiem­me verk­ko­pal­ve­lu, jon­ne tar­joam­me mai­non­taa ban­ne­rei­den muo­dos­sa. Mai­nos voi olla kuva, gif-ani­maa­tio tai video, jota klik­kaa­mal­la luki­ja ohja­taan halu­tuil­le verkkosivuille. 

- Eri­tyi­ses­ti liik­ku­va kuva herät­tää luki­jan huo­mion muu­toin teks­tiä ja kuvia sisäl­tä­väs­sä uutis­vir­ras­sa, ker­too avai­n­asia­kas­pääl­lik­kö Vil­le Ant­ti-Roi­ko.
- Ole­tuk­se­na ban­ne­ri­mai­nos näkyy kaik­kien leh­tien sivus­toil­la pää­te­lait­tees­ta riip­pu­mat­ta, mut­ta halut­taes­sa mai­nok­sen voi koh­dis­taa vain tie­tyil­le sivuille.

KPK Median verk­ko­si­vu­jen kaut­ta tavoit­taa myös liik­keel­lä ole­vat luki­jat, sil­lä jo rei­lus­ti yli puo­let sivus­tol­la kävi­jöis­tä lukee uuti­sia, selaa Region­li­nen ilmoi­tuk­sia tai kat­se­lee tapah­tu­ma­tie­to­ja mobii­li­lait­teel­la, Vil­le Ant­ti-Roi­ko kertoo.

KPK Medioi­den moni­muo­tois­ten näky­vyys­rat­kai­su­jen kaut­ta pai­kal­li­set toi­mi­jam­me voi­vat ide­aa­lis­sa tilan­tees­sa laa­jen­taa asia­kas­kun­taan­sa entisestään.

- Minul­le myyn­nis­sä tär­kein­tä on aina kat­soa asiak­kaan koko­nais­ku­vaa; koh­de­ryh­mä, jon­ka asia­kas halu­aa tavoit­taa mai­non­nal­la, mit­kä ovat mai­non­nan tar­koi­tus­pe­ri­aat­teet ja mitä asia­kas halu­aa mai­nos­taa, myyn­ti­pääl­lik­kö Emmi Määt­tä­lä Kala­joel­ta sanoo.
- Pai­net­tu leh­ti on sekä tär­keä että arvos­tet­tu ja sitä unoh­ta­mat­ta Määt­tä­lä halu­aa nos­taa jalus­tal­le myös digi­ky­vyk­kyy­den lisää­mi­sen tärkeyden.

Itse haluan osal­ta­ni tar­jo­ta asiak­kail­le entis­tä moni­puo­li­sem­pia mark­ki­noin­ti­rat­kai­su­ja ja luo­da uusia, raik­kai­ta aja­tuk­sia mai­nos­ta­mi­ses­ta ja sen vaikutuksista. ■

Haluatko saada tarjouksen näkyvyydestä? Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj