Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Markkinointisuunnitelma säästää aikaa ja rahaa

Onko tei­dän yri­tyk­sel­län­ne mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma?
Jos on, niin mah­ta­vaa! Jos ei, niin lue tämä.

Usein mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man teko on eten­kin pie­nem­mis­sä yri­tyk­sis­sä se jut­tu, joka oli­si hyvä teh­dä ”sit­ten kun on aikaa”, mut­ta sitä aikaa ei tun­ne­tus­ti kos­kaan tule. Suun­nit­te­lun sijaan aikaa kuluu pit­kin vuot­ta sii­hen, kun kii­ree­seen havah­du­taan vii­me het­kel­lä, että niin joo meil­lä on se tapahtuma/tarjous/kampanja, jos­ta asiak­kaan­kin oli­si hyvä tie­tää. ”Mis­sä me mai­nos­te­taan? Mitä sii­hen mai­nok­seen lai­te­taan? Käy­te­tään sitä van­haa, kun ei uut­ta ehdi­tä miet­ti­mään.” Kuu­los­taa­ko tutul­ta? Jos mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man teko kuu­los­taa vai­keal­ta tai moni­mut­kai­sel­ta, niin lue tämä artik­ke­li ja lataa itsel­le­si mak­su­ton poh­ja, jol­le voit alkaa raken­ta­maan omaa suun­ni­tel­maan­ne vuo­den 2023 mark­ki­noin­tiin. Vie­lä ei ole lii­an myöhäistä!

Markkinointisuunnitelman ABC

A Tavoitteet

Mitä haluat­te saa­vut­taa tule­van vuo­den mark­ki­noin­nil­la? Hel­pos­ti mark­ki­noin­tia suun­ni­tel­les­sa mie­ti­tään mark­ki­noin­ti­toi­mia vain tiet­ty­jen tapah­tu­mien tai tar­jous­kam­pan­joi­den euro­mää­räis­ten tulos­ten kaut­ta. Suun­ni­tel­maa teh­des­sä tuli­si kui­ten­kin miet­tiä, mit­kä ovat pidem­män ajan rea­lis­ti­set tavoit­teen­ne. Onko yri­tys uusi tai laa­jen­ta­mas­sa toi­mia­luet­taan ja kai­paa lisää tun­net­tuut­ta? Haluat­te­ko kas­vat­taa asia­kas­mää­rää? Onko asia­kas­mää­rän kas­vat­ta­mi­nen epä­rea­lis­tis­ta, ja tavoit­tee­na oli­si­kin kas­vat­taa yksit­täi­sen asiak­kaan euro­mää­räis­tä ostoa? Vai onko nyky­ti­lan­ne teil­le toi­mi­va ja haluai­sit­te yllä­pi­tää myyn­nin ja asiak­kai­den mää­rän ennallaan?

B Kohderyhmä

Kenel­le haluat­te mark­ki­noi­da? Jos vas­taus tähän on ”kai­kil­le” tai vaik­ka tie­tyl­le suku­puo­lel­le tai tie­tyn alu­een ihmi­sil­le, niin kan­nat­taa miet­tiä myös seu­raa­via näkö­kan­to­ja. Kai­ken mark­ki­noin­ti kai­kil­le on hyvin haas­ta­vaa toteut­taa ja voi­kin käy­dä niin, ettei mark­ki­noin­ti­vies­ti­si sil­loin tavoi­ta ja kos­ke­ta juu­ri ketään. Teil­lä voi olla myös useam­pi hyvin eri­lai­nen koh­de­ryh­mä, jol­loin mark­ki­noin­ti­toi­mis­sa tuli­si myös miet­tiä, että ketä me yri­täm­me nyt juu­ri täl­lä asial­la tavoit­taa. Koh­de­ryh­mää voi alkaa miet­tiä sitä kaut­ta, että mil­lai­nen on ste­reo­tyyp­pi­sen unel­ma-asiak­kaan­ne? Kulut­ta­ja-asiak­kai­den koh­dal­la hyviä seg­men­toin­nin kei­no­ja voi­vat olla esim. ikä, suku­puo­li, kiin­nos­tuk­sen koh­teet, sivii­li­sää­ty, talou­del­li­nen tilan­ne, asu­mis­muo­to, jne. Yri­tys­asiak­kais­sa taas voi­daan miet­tiä yri­tyk­sen kokoa, tavoit­tei­ta, toi­mia­laa ja tarpeita.

C Kana­vat

Mit­kä kana­vat tavoit­ta­vat juu­ri sinun koh­de­ryh­mä­si? Medioi­den käyt­tö on pirs­ta­loi­tu­nut nyky­päi­vä­nä yhä useam­paan kana­vaan, joten moni­ka­na­vai­suus alkaa olla kai­kes­sa mark­ki­noin­nis­sa vält­tä­mät­tö­myys. Koe­ta aset­tua koh­de­ryh­mä­si saap­pai­siin ja mie­ti mitä kaut­ta tavoit­tai­sit par­hai­ten juu­ri hei­dät. Tut­ki myös valit­se­mie­si mark­ki­noin­ti­ka­na­vien tavoit­ta­vuut­ta ja muu­ta ole­mas­sa ole­vaa dataa. Hil­la Grou­pin tar­joa­mien mark­ki­noin­ti­ka­na­vien luki­jois­ta löy­dät lisä­tie­toa mm. tääl­tä https://mainostajalle.hillagroup.fi/palvelumme/nakyvyys/ .

D Budjetti

Mikä mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti? Mark­ki­noin­ti näh­dään edel­leen useas­sa yri­tyk­ses­sä yli­mää­räi­se­nä kulu­na sen sijaan, että sitä mie­tit­täi­siin sijoi­tuk­se­na myyn­nin mah­dol­lis­ta­mi­seen. Kui­ten­kin mark­ki­noin­nil­le tuli­si bud­je­toi­da rahaa samaan tapaan kuin esi­mer­kik­si toi­mi­pis­tee­seen, palk­ka­ku­lui­hin ja työ­vä­li­nei­siin, jot­ka ovat vält­tä­mät­tö­miä yri­tys­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­ses­sä. Bud­jet­tia mie­tit­täes­sä voi aja­tuk­sen kään­tää myös sii­hen muo­toon, että kuin­ka pal­jon rahaa oli­sin val­mis sijoit­ta­maan saa­dak­se­ni 5 % enem­män asiak­kai­ta ja myyntiä.

E Sisäl­löt

Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maa teh­des­sä on hyvä miet­tiä myös pää­piir­teit­täin nii­den sisäl­löt. Kun panos­te­taan euro­ja näky­vyy­teen ja media­ti­loi­hin, kan­nat­taa niis­tä ottaa irti paras hyö­ty myös huo­lel­li­sel­la sisäl­lön suun­nit­te­lul­la. Jos kam­pan­ja-ajat on mer­kit­ty tun­nol­li­ses­ti kalen­te­riin, mut­ta sisäl­tö­jä ale­taan miet­tiä vas­ta jul­kai­su­vii­kol­la, aiheu­tuu sii­tä usein yli­mää­räis­tä stres­siä ja pit­kik­si veny­viä päi­viä, sekä pahim­mil­laan epä­on­nis­tu­nut kam­pan­ja. Välil­lä muut­tu­vat mai­nos­si­säl­löt kiin­nit­tä­vät parem­min asiak­kai­den huo­mion, ker­ran toi­mi­vak­si todet­tu mai­nos ei vält­tä­mät­tä herä­tä saman­lais­ta mie­len­kiin­toa enää kol­men tai vii­den vuo­den kulut­tua. Kokei­le­mal­la roh­keas­ti eri­tyyp­pi­siä sisäl­tö­jä, opit hil­jal­leen tun­nis­ta­maan mit­kä toi­mi­vat koh­de­ryh­mäl­len­ne parhaiten.

Toi­vot­ta­vas­ti yllä mai­ni­tut aja­tuk­set ava­si­vat joi­tain uusia näkö­kul­mia mark­ki­noin­nin suun­nit­te­luun. Kokei­le suun­ni­tel­mal­li­sem­man mark­ki­noin­nin toteu­tus­ta ja lataa mak­su­ton poh­ja vuo­si­suun­ni­tel­man tekoon. *

*Lataa­mal­la vuo­si­suun­ni­tel­ma­poh­jan annan Hil­la Grou­pil­le luvan tal­len­taa tie­to­ni ja käyt­tää nii­tä markkinointitarkoituksessa

Voit myös ottaa yhteyt­tä osaa­viin media­myy­jiim­me ja sopia tapaa­mi­sen, jos­sa voit­te yhdes­sä poh­tia mil­lai­nen mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma pal­ve­li­si juu­ri sinun yri­tys­tä­si parhaiten. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj