Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Markkinointia A:sta Ö:hön – Creamediasta

Crea­me­dias­sa ollaan aina val­mii­na luot­saa­maan yri­tyk­siä eteen­päin mark­ki­noin­nin aallokoissa.

- Save Our Sales ‑kut­sun kuul­les­sam­me ryh­dym­me tuu­mas­ta toi­meen.  Me kaik­ki olem­me tääl­lä asiak­kai­ta var­ten, val­mii­na ideoi­maan ja etsi­mään par­haat mah­dol­li­set mark­ki­noin­nin rat­kai­sut – yri­tyk­sen koos­ta tai koh­de­ryh­mäs­tä riip­pu­mat­ta, asiak­kuus­pääl­lik­kö Susan­na Kau­ko­nie­mi aloittaa.

Crea­me­dias­sa työs­ken­te­lee 13 alan­sa asian­tun­ti­jaa, joi­den teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että asiak­kai­den mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet suun­ni­tel­laan ammat­ti­mai­ses­ti – into­hi­moa unohtamatta.

- Olem­me riit­tä­vän suu­ri toi­mis­to, jol­loin pys­tym­me tar­joa­maan kat­ta­via ja moni­puo­li­sia mark­ki­noin­nin pal­ve­lui­ta. Toi­saal­ta taas olem­me riit­tä­vän pie­ni, jol­loin tie­to ja uudet tai­dot tii­mis­säm­me siir­ty­vät nopeas­ti käy­tän­nön toteu­tuk­siin. Meil­le on eri­tyi­sen tär­ke­ää olla nime­no­maan kump­pa­ni isol­la K:lla, jon­ka puo­leen on help­po kään­tyä tilan­tees­sa kuin tilan­tees­sa. Onnis­tu­mi­ses­tam­me kie­lii se, että asia­kas­kun­tam­me on laa­ja aina pai­kal­li­sis­ta toi­mi­jois­ta pit­kään alal­laan toi­mi­nei­siin suu­ry­ri­tyk­siin, Crea­me­dia­lai­set toteavat.

Eri­tyi­ses­ti vii­mei­sen vuo­den aika­na on tapah­tu­nut val­ta­va digi­loik­ka ja esi­mer­kik­si videoi­den kulu­tus on kas­va­nut räjähdysmäisesti.

- Olem­me­kin panos­ta­neet vii­me aikoi­na video­tuo­tan­non osaa­mi­seen palk­kaa­mal­la alan ammat­ti­lai­sia jouk­koom­me. Myös 3D-ani­maa­tio­vi­deot ovat tul­leet jää­däk­seen, eikä ihme, sil­lä 3D:n avul­la esi­mer­kik­si vas­ta pape­ril­la ole­van asuin­ta­lon voi esi­tel­lä visu­aa­li­ses­ti ja elä­väs­ti kodin osta­jil­le, kuvai­lee Susan­na Kaukoniemi.

Verk­ko­si­vus­to on tänä päi­vä­nä yri­tyk­sen käyn­ti­kort­ti. Tie­don­ha­ku on kes­kit­ty­nyt entis­tä enem­män verk­koon ja verk­ko­si­vu­jen toi­mi­vuu­teen, nopeu­teen ja sisäl­töön kan­nat­taa­kin panos­taa sanoo Kaukoniemi.

- Ei ole se ja sama, mitä yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­tol­la on. Omat blo­git esi­mer­kik­si ovat tär­keä kei­no välit­tää yri­tyk­sen tär­kei­tä vies­te­jä eteen­päin ja tuo­da esiin yri­tyk­sen hyö­ty­jä ja osaa­mis­ta omil­le koh­de­ryh­mil­le. Olem­me mie­lel­läm­me apu­na myös sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa, kuten blo­giar­tik­ke­lien, kuvien ja muun sisäl­lön tuo­tan­nos­sa yri­tys­ten verk­ko­si­vuil­le – avai­met käteen ‑peri­aat­teel­la tie­tys­ti, ker­too Kaukoniemi.

Crea­me­dian kat­ta­vas­ta pal­ve­lu­va­li­kos­ta löy­ty­vät myös yri­ty­sil­meen teke­mi­nen sekä logo- ja pak­kaus­suun­nit­te­lun palvelut.

- Tämän päi­vän kulut­ta­jat osta­vat tuot­teen lisäk­si mie­li­ku­via. Pak­kaus­suun­nit­te­lus­sa on tär­ke­ää ottaa huo­mioon pak­kauk­sen halut­ta­vuus, hou­kut­te­le­vuus ja erot­tu­vuus kau­pan hyl­lys­sä. Kau­pan hyl­ly­ti­lan aset­ta­mien rajoi­tus­ten lisäk­si tulee  ymmär­tää myös logis­tii­kan aset­ta­mat vaa­ti­muk­set sekä eri­lais­ten rat­kai­su­jen tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set. Olem­me toteut­ta­neet vuo­sien var­rel­la asiak­kail­lem­me sato­ja pak­kauk­sia ker­too puo­les­taan Crea­me­dial­la mm. pak­kaus­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­va Art Direc­tor Mats Aurén.

Crea­me­dias­sa pys­ty­tään tar­joa­maan kaik­ki mark­ki­noin­nin pal­ve­lut suju­vas­ti saman katon alta.

- Esi­mer­kik­si mark­ki­noin­ti­pal­ve­lua­siak­kaam­me saa­vat meil­tä koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua ja pys­tym­me­kin toi­mi­maan yri­tyk­sen ulkois­tet­tu­na markkinointipäällikkönä.

Tänä päi­vä­nä kukaan ei pys­ty hal­lit­se­maan koko mark­ki­noin­nin kent­tää yksi­nään. Pal­ve­lum­me etu­na onkin juu­ri se, että voim­me val­jas­taa kai­ken meil­lä ole­van osaa­mi­sen asiak­kai­dem­me käyt­töön kul­loi­sen­kin tar­peen mukai­ses­ti, vink­kaa asiak­kuus­pääl­lik­kö Min­na Furu.

Crea­me­dia­lai­set pai­not­ta­vat, että kaik­kiin yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­rat­kai­sui­hin tuli­si suh­tau­tua inves­toin­ti­na, ei kulu­na. Mark­ki­noin­nin teh­tä­vä­nä on aina ensi­si­jai­ses­ti tuot­taa posi­tii­vis­ta kassavirtaa.

- Työn par­hai­ta puo­lia ovat ehdot­to­mas­ti idea­ri­kas ja yhteen hii­leen puhal­ta­va työyh­tei­sö, jota ei oli­si ilman asiak­kai­tam­me ja moni­puo­li­sia pro­jek­te­ja, jois­sa saam­me olla muka­na. Onpa kysees­sä vas­ta kau­kaa kajas­ta­va mark­ki­noin­nin hori­sont­ti tai täy­sil­lä pääl­lä jyl­lää­vä rat­kai­se­ma­ton mark­ki­noin­nil­li­nen ongel­ma, niin ethän epä­röi olla yhtey­des­sä. Me olem­me tääl­lä juu­ri sinua var­ten!, päät­tää Kaukoniemi.

Tämän päi­vän mark­ki­noin­ti vaa­tii monen eri osa-alu­een hal­lin­taa, kat­ta­vaa osaa­mis­ta ja nopeas­ti muut­tu­vis­sa tilan­teis­sa ajan her­moil­la pysymistä.

”Pak­kaus­suun­nit­te­lus­sa on tär­ke­ää ottaa huo­mioon pak­kauk­sen halut­ta­vuus, hou­kut­te­le­vuus ja erot­tu­vuus kau­pan hyl­lys­sä. Kau­pan hyl­ly­ti­lan aset­ta­mien rajoi­tus­ten lisäk­si tulee ymmär­tää myös logis­tii­kan aset­ta­mat vaa­ti­muk­set sekä eri­lais­ten rat­kai­su­jen tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set.” Mats Aurén, AD

Tämä kir­joi­tus on jul­kais­tu alun­pe­rin KPK Yhtiöt asiakaslehdessä »

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj