Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

KuPS ry kehittämässä Jopoxin digitaalisia ratkaisuja urheiluseuroille

KuPS ry kehittämässä Jopoxin digitaalisia ratkaisuja urheiluseuroille

Kesäl­lä 2016 KuPS ry:n junio­rei­den toi­min­nan­joh­ta­ja Jari Kois­ti­nen alkoi kar­toit­ta­maan työ­ka­lu­ja urhei­luseu­ran tie­don­hal­lin­nan tehos­ta­mi­seen. Jo lop­pu­vuo­des­ta Jopox otet­tiin­kin seu­ran käyt­töön ja puo­les­sa­tois­ta vuo­des­sa Jopoxis­ta on vakiin­tu­nut seu­ran yhtei­nen työ­ka­lu­pak­ki ja varain­han­kin­nan väline.

Uudis­tu­neet verk­ko­si­vut ja jäsen­re­kis­te­ri, jos­sa pelaa­jan ja van­hem­pien tie­dot sekä val­men­ta­jien ja jouk­ku­een taus­ta­hen­ki­löi­den tie­dot ovat kaik­ki yhdes­sä pai­kas­sa, toi­vat mer­kit­tä­viä hyö­ty­jä KuP­Sin toi­min­taan. Ennen Jopoxia jäsen­re­kis­te­ri oli toi­mis­to­pääl­li­kön Excel-tie­dos­tos­sa ja sen pyö­rit­tä­mi­nen hoi­tui käsipelillä.

Jari Kois­ti­nen näkee urhei­luseu­ro­jen tie­don­hal­lin­nan ja toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mien käyt­töön­o­ton ennen kaik­kea asen­teel­li­se­na asiana.

– Jos oste­taan jär­jes­tel­mä ja sitä ei yllä­pi­de­tä, niin aivan var­mas­ti tulee han­ka­luuk­sia. Mut­ta kun jär­jes­tel­mä aje­taan huo­lel­la seu­raan sisään ja aja­tel­laan niin, että tämä on se mil­lä töi­tä teh­dään, niin hom­ma alkaa toi­mia, Kois­ti­nen kuvailee.

Tie­don­kul­ku junio­rei­den van­hem­mil­le oli aiem­min jouk­ku­een­joh­ta­jien varas­sa. Nyt Jopoxin Puku­ko­pin ja Vies­ti­kes­kuk­sen kaut­ta seu­ra ja jouk­kue pys­ty­vät tie­dot­ta­maan van­hem­pia suo­raan tapah­tu­mis­taan. Puku­ko­pis­sa van­hem­mat pää­se­vät seu­raa­maan jouk­ku­een har­joi­tus­tie­to­ja ja seu­ran tapah­tu­mia. Sitä kaut­ta pelaa­jien van­hem­pia on entis­tä hel­pom­pi sitout­taa parem­min mukaan toimintaan.

Mer­kit­tä­vin muu­tos Jopoxin käyt­töön­o­ton myö­tä oli kui­ten­kin, että Suo­men 8. suu­rim­paan jal­ka­pal­lo­seu­raan saa­tiin työ­ka­lu­jen kaut­ta luo­tua yhtei­nen tapa toi­mia. KuP­Sis­sa pelaa­jia on 1400 ja val­men­ta­jia­kin 170.

Seuran Etukortilla rahanarvoisia hyötyjä

Kois­ti­nen antaa kii­tos­ta Jopoxin kans­sa teh­dyl­le yhteistyölle.

– Jopoxis­sa ollaan val­mii­ta miet­ti­mään kehi­ty­si­deoi­ta, joi­ta seu­ra­ken­täl­tä tulee ja näi­tä pyri­tään aktii­vi­ses­ti toteut­ta­maan. Sii­nä näkee sen sel­lai­sen yrit­tä­jyy­den ja urhei­lu­hen­gen: ollaan sil­lä asen­teel­la liik­keel­lä, että halu­taan aidos­ti raken­taa kaik­kia seu­ro­ja pal­ve­le­va jär­jes­tel­mä, jota voi­daan kehit­tää myös eteen­päin. Par­hail­laan olem­me kehit­tä­mäs­sä taas seu­raa­vaa uudistusta.

Jopoxis­sa ollaan val­mii­ta miet­ti­mään kehi­ty­si­deoi­ta, joi­ta seu­ra­ken­täl­tä tulee ja näi­tä pyri­tään aktii­vi­ses­ti toteuttamaan.

KuPS on tuo­nut aktii­vi­ses­ti kehi­ty­si­deoi­ta Jopoxiin. Ehdo­tus­ten myö­tä pal­ve­luun kehi­tet­tiin urhei­luseu­ro­jen oma Etu­kort­ti ‑lisä­pal­ve­lu, joka mah­dol­lis­taa aivan uuden­lais­ta varain­han­kin­taa seuroille.

– Etu­kor­tin kaut­ta seu­ra voi tar­jo­ta jäse­nis­töl­leen yhteis­työ­kump­pa­nei­den tar­joa­mia etu­ja. Esi­mer­kik­si KuP­Sil­la etu­ja tar­joa­via kump­pa­nei­ta ovat esi­mer­kik­si eri­lai­set ravin­to­lat, lii­kun­ta­kes­kuk­set, auto­kaup­pa, lou­nas­pai­kat ja kuk­ka­kap­pa, luet­te­lee Koistinen. 

Jopoxin mobii­li­so­vel­luk­seen lisät­tä­vä Etu­kort­ti on uuden­lai­nen varain­han­kin­ta­mah­dol­li­suus seu­roil­le, kun yhteis­työ­kump­pa­nit voi­vat lähes­tyä jäse­nis­töä suo­raan tar­joa­mal­la etu­ku­pon­ke­jaan etu­kor­til­le. Seu­rat saa­vat kar­tu­tet­tua kas­saa ja sen jäse­nis­tö saa raha­nar­voi­sia etu­ja käyttöönsä. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj