Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kuntavaaliehdokas — Tavoittaako viestisi äänestäjäkunnan?

Kun­ta­vaa­lit 2021 ovat edes­sä huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä ja meis­sä suo­ma­lai­sis­sa on suu­ri mää­rä äänes­tä­jiä, jot­ka eivät tie­dä mitä puo­luet­ta äänes­tä­vät.  Moni seu­raa jul­kis­ta kes­kus­te­lua sil­lä sil­mäl­lä, että min­kä puo­lu­een sano­ma on lähin­nä omaa aja­tus­maa­il­maa, ja poh­tii itse ehdok­kaan valin­taa sen jälkeen.

Äänes­tä­jä ahmii tie­toa äänes­tys­pää­tök­sen­sä taus­tal­le hyvin monen­lai­sis­ta pai­kois­ta: perin­tei­sis­tä mediois­ta, some­ka­na­vis­ta ja esi­mer­kik­si tut­ta­vien kans­sa keskustellessa.

Osa äänes­tä­jis­tä saa niin vah­van vai­ku­tel­man puo­luei­den ja ehdok­kai­den aja­mis­ta asiois­ta, että on val­mis sito­maan äänes­tys­rat­kai­sun jo hyvis­sä ajoin. Osa päät­tää vas­ta var­si­nai­se­na äänes­tys­päi­vä­nä 18. huh­ti­kuu­ta äänes­tys­ko­pis­sa kir­joi­tet­ta­vas­ta nume­ros­ta.
Koti­maas­sa kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään 7. — 13. huh­ti­kuu­ta ja odo­tet­ta­vaa on, että ennak­ko­ää­nes­tyk­sen suo­sio kas­vaa edel­li­siin vaa­lei­hin verrattuna.

Olet­ko sinä aja­tel­lut, miten sinun ja puo­lu­ee­si aja­tus­maa­il­ma tulee esil­le koti­kun­nas­sa­si?
Tie­tä­vät­kö äänes­tä­jät mil­lai­sia asioi­ta sinä ja puo­lu­ee­si aja­vat?
Mil­lai­sia arvo­ja sinä pidät niin tär­keä­nä, että toi­mit pää­tök­sen­teos­sa nii­den mukaan?

Nyt on hyvä aika teh­dä vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma koh­ti huh­ti­kuun puoltaväliä!

Me olem­me tääl­lä sinua var­ten ­– niin teke­mäs­sä suun­ni­tel­maa kuin toteut­ta­mas­sa sitä eri viestintäkanavissa.

Teh­dään esi­mer­kik­si sano­maa­si juu­ri oikeal­la taval­la esiin­tuo­va esi­te jake­lui­neen, print­ti-ilmoi­tuk­sia, net­ti­si­vu­mai­nok­sia, ulko­mai­nok­sia tai some­pos­tauk­sia yhdes­sä. Tavoit­tee­na menes­ty­mi­nen vaaleissa.

Ota yhteyt­tä

Han­nu Leh­to
hannu.lehto@kpk.fi
puh 050 5982066

Susan­na Kau­ko­nie­mi
susanna.kaukoniemi@creamedia.fi
puh 050 470 5725

Media­myyn­nin yhteystiedot »

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj