Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kuinka saada kaikki markkinoinnin palaset kohdalleen

Yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­tar­peet vaih­te­le­vat tuli­tik­kuas­kin kokoi­ses­ta leh­ti­mai­nok­ses­ta osu­vaan some­mai­nok­seen tai verk­ko­si­vuil­la ja pape­ri­leh­des­sä jul­kais­ta­vaan main­osar­tik­ke­liin. Eri­lais­ten mai­nos­ka­na­vien ja nii­hin sopi­vien mai­nos­ten välil­lä surf­faa­mi­nen voi yrit­tä­jäl­le olla aikaa vie­vää ja jos­kus jopa tur­haut­ta­vaa. Yri­tyk­ses­sä kun har­voin saa kes­kit­tyä vain yhteen asi­aan kerrallaan.

ON TODELLA KÄTEVÄÄ, KUN KAIKKI PALVELUT SAA SAMASTA PAIKASTA. AIKAA EI MENE SIIHEN, ETTÄ ETSII KUVAA YHDESTÄ TOIMISTOSTA JA KUVAPOHJAA TOISESTA TOIMISTOSTA.

Jonas Dahl, toi­mi­tus­joh­ta­ja, DAHL linjaliikenne

Täs­tä syys­tä moni yrit­tä­jä hoi­taa­kin mark­ki­noin­nin sel­lai­sen kump­pa­nin kans­sa, jon­ka kans­sa suju­vat kaik­ki pal­ve­lut pie­nim­mäs­tä suurimpaan.

Mark­ki­noin­nin kes­kit­tä­mi­nen tuo lisää aikaa yrittäjälle

Kok­ko­la­lai­nen Jonas Dahl on Dahl Lin­ja­lii­ken­teen toi­mi­tus­joh­ta­ja ja hänen teh­tä­viin­sä on kuu­lu­nut myös bus­siy­ri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­ta vastaaminen.

- On todel­la käte­vää, kun kaik­ki pal­ve­lut saa samas­ta pai­kas­ta. Aikaa ei mene sii­hen, että etsii kuvaa yhdes­tä toi­mis­tos­ta ja kuva­poh­jaa toi­ses­ta toi­mis­tos­ta, hän sanoo.

Dahl on kes­kit­tä­nyt lähes kai­ken yri­tyk­sen­sä mark­ki­noin­nin Hil­la Grou­pil­le. Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä ovat muun muas­sa leh­ti­mai­nok­set Hil­la Grou­pin sano­ma­leh­dis­sä sekä näky­vyys Hil­lan medioi­den digi­taa­li­sis­sa tien­var­si­tau­luis­sa. Lisäk­si mark­ki­noin­ti­pal­ve­lui­ta on ostet­tu Hil­la Grou­piin kuu­lu­val­ta mai­nos­toi­mis­to Creamedialta.

- Crea­me­dial­ta ostam­me some­pal­ve­lui­ta, mai­nos­teks­te­jä ja main­osar­tik­ke­le­ja, verk­ko­si­vut sekä Googlen ana­ly­tiik­ka- ja mai­nos­pal­ve­lui­ta. Lisäk­si Crea­me­dian Mats Aurén on teh­nyt meil­le bus­sien teip­paus­suun­ni­tel­mat ja graa­fis­ta suun­nit­te­lua. Olem­me aiko­jen saa­tos­sa teh­neet myös esitteitä.

Mark­ki­noin­tia mit­to­jen mukaan

Dahl tote­aa, että jos halu­aa teh­dä mark­ki­noin­nin itsel­leen hel­pok­si, kan­nat­taa kes­kit­tää mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu ja toteu­tus yhteen ja samaan paik­kaan. Samoil­la lin­joil­la on myös Uusien Media­rat­kai­su­jen kau­pal­li­nen joh­ta­ja Mikael Wiklund.

- Mei­dän etu­nam­me on jous­ta­vuus, eli voim­me rää­tä­löi­dä asiak­kaal­le juu­ri sel­lai­sen koko­nai­suu­den, mitä hän halu­aa, Wiklund sanoo.

Etu­nam­me on jous­ta­vuus, voim­me aina rää­tä­löi­dä asiak­kaan tar­peen mukai­sen koko­nai­suu­den, tote­aa KPK Medioi­den kau­pal­li­nen joh­ta­ja Mikael Wiklund

- Jos mei­dän tuot­teis­tam­me ei löy­dy sitä, mitä asia­kas halu­aa, niin voim­me neu­vo­tel­la laa­jan yhteis­työ­kump­pa­ni­ver­kos­tom­me kans­sa ja saa­da näin asiak­kaal­lem­me kil­pai­lu­ky­kyi­sen hin­nan sovit­tua, Wiklund jatkaa.

Työn­kul­ku sujuvoituu

Mark­ki­noin kes­kit­tä­mi­ses­sä yhteen pai­kaan on myös mui­ta­kin hyviä puo­lia kuin helppous.

- Asiak­kaan ei tar­vit­se joka ker­ta ker­toa, mis­tä hei­dän vies­tin­näs­sän­sä oli­kaan kyse ja samal­la var­mis­tu­taan myös sii­tä, että vies­ti pysyy muut­tu­mat­to­ma­na, näkyi­pä se mis­sä kana­vas­sa tahan­sa, Wiklund toteaa.

Asiak­kaan näkö­kul­mas­ta yhteen paik­kaan kes­kit­tä­mi­nen näkyy myös sii­nä, että yksi yhteys­hen­ki­lö voi huo­leh­tia koko mark­ki­noin­ti­ko­ko­nai­suu­des­ta alus­ta loppuun.

- Käy­tän­nös­sä voi olla yhtey­des­sä lähim­pään Hil­la Grou­pin edus­ta­jaan, oli­pa se sit­ten Yli­vies­kas­sa tai Vete­lis­sä ja sii­tä kaut­ta saa mark­ki­noin­tio­saa­mis­ta aina tapah­tu­ma­jär­jes­te­lyis­tä leh­tien rivi-ilmoi­tuk­siin, sanoo Wiklund. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj