Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Koronaturvalliset tapahtumat syntyvät järjestäjien ja yleisön yhteistyöllä

KPK Event­sin Tit­ta Til­vis ja Nii­na Palo­saa­ri odot­ta­vat jo kuu­mei­ses­ti tule­vaa syk­syä ja tapah­tu­mia. Koh­ta puo­li­tois­ta­vuot­ta jat­ku­nut koro­na­pan­de­mia on lait­ta­nut koko tapah­tu­ma-alan kovil­le ja pari­val­ja­kon toi­veis­sa onkin, että kaik­ki täl­le syk­syl­le suun­ni­tel­lut KPK Event­sin tapah­tu­mat pys­tyt­täi­siin jär­jes­tä­mään normaalisti. 

Koro­na­tur­val­li­sen tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen läh­tee liik­keel­le sii­tä, että jär­jes­tä­jät ovat hyvin kar­tal­la sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ta että pai­kal­li­ses­ta koronatilanteesta.

– Meil­lä seu­ra­taan tii­viis­ti AVI:n suo­si­tuk­sia ja kaik­ki tapah­tu­mat jär­jes­te­tään rajoi­tus­ten mukai­ses­ti, sanoo Niina.

– Jois­sa­kin tapah­tu­mis­sa mie­tin­näs­sä on myös, että men­täi­siin­kö viral­lis­ta lin­jaa tiu­kem­mal­la suh­tau­tu­mi­sel­la, eli mas­ki­suo­si­tuk­sen sijas­ta jois­sa­kin tapah­tu­mis­sa voi­si olla ihan mas­ki­pak­ko, Nii­na jatkaa.

Käy­tän­nön tasol­la koro­na­tur­val­li­suus näkyy tapah­tu­ma­pai­koil­la turvaväleissä.

– Käy­tä­vät ovat mes­suil­la 3 – 4 m levei­tä, eli tuplas­ti leveäm­mät mitä esi­mer­kik­si ruo­ka­kau­pois­sa. Ja kon­ser­teis­sa ja viih­de­ta­pah­tu­mis­sa käy­tös­sä on vain joka toi­nen penk­ki­ri­vi, ker­too Titta.

Koro­na­tur­val­li­sen tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen läh­tee liik­keel­le sii­tä, että jär­jes­tä­jät ovat hyvin kar­tal­la sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ta että pai­kal­li­ses­ta koronatilanteesta.

Tur­va­vä­leis­tä huo­leh­ti­mi­nen ei jää tapah­tu­mis­sa ainoas­taan osal­lis­tu­jien kon­tol­le, vaan pai­kal­la on myös hen­ki­lös­töä val­vo­mas­sa, ettei mihin­kään pää­se syn­ty­mään sumppuja.

– Lisäk­si pin­to­jen puh­tau­des­ta ja desin­fioin­nis­ta mei­dän tapah­tu­mis­sa huo­leh­tii eri­kois­puh­dis­tus­pal­ve­lui­ta tar­joa­va yri­tys XHo­me, sanoo Niina.

Tapah­tu­mien koro­na­tur­val­li­suus ei kui­ten­kaan ole ainoas­taan jär­jes­tä­jien vas­tuul­la. Myös tapah­tu­miin osal­lis­tu­jien on toi­mit­ta­va annet­tu­jen ohjei­den mukai­ses­ti ja osal­lis­tua tuli­si vain täy­sin terveenä. 

– Meil­lä on käy­tän­tö­nä, että tar­jo­taan ilmai­nen mas­ki kai­kil­le, joil­la sitä ei ole, ker­too Titta.

Täl­lä het­kel­lä ken­täl­tä tulee posi­tii­vis­ta sig­naa­lia eri­tyi­ses­ti viih­de­ta­pah­tu­mien järjestämisestä.

– Näyt­tää sil­tä, että työ­paik­ko­jen tyky­po­ru­kat ovat heräil­leet pik­ku­hil­jaa. Esi­mer­kik­si mei­dän pik­ku­jou­lus­howh on herät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta, sanoo Niina

– Ihmi­sil­lä alkaa olla jo vähän näl­kä viih­teel­le, hän jatkaa.

Tit­ta toi­voo, että syk­syn mit­taan pääs­täi­siin koke­maan taas sitä iloa, mitä tapah­tu­mat voi­vat ihmi­sil­le antaa.

– Sehän on se mei­dän työn suo­la, että anne­taan itses­täm­me kaik­ki, jot­ta tapah­tu­mas­ta tuli­si onnistunut.

Tit­ta toi­voo, että syk­syn mit­taan pääs­täi­siin koke­maan taas sitä iloa, mitä tapah­tu­mat voi­vat ihmi­sil­le antaa.

– Sehän on se mei­dän työn suo­la, että anne­taan itses­täm­me kaik­ki, jot­ta tapah­tu­mas­ta tuli­si onnistunut.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj