Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kohtaamisia kasvotusten!

KPK Events on jär­jes­tä­nyt mes­su­ja, kon­sert­te­ja ja mui­ta tapah­tu­mia rau­tai­sel­la ammat­ti­tai­dol­la jo parin­kym­me­nen vuo­den ajan. Aiem­min nimel­lä Suo­men Mes­su­pro­moot­to­rit Oy toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä tuli pari vuot­ta sit­ten osa KPK Yhtiöi­tä, ja samas­sa rytä­käs­sä uudis­tui sekä nimi että hen­ki­lös­tö. KPK Event­sin taka­na on nuo­re­kas, inno­kas ja ener­gi­nen tii­mi, jon­ka tavoit­tee­na on teh­dä laa­duk­kai­ta, nyky­ai­kai­sia ja kiin­nos­ta­via tapahtumia.

- Meil­le on tär­kein­tä se, että asiak­kaat ovat tyy­ty­väi­siä ja tapah­tu­mat tar­joa­vat elä­myk­siä kävi­jöil­le, myyn­ti- ja tapah­tu­ma­pääl­lik­kö Nii­na Palo­saa­ri linjaa.

KPK Event­sin mis­sio­na on edis­tää tapah­tu­ma­kult­tuu­rin kas­vua pää­asias­sa kes­ki­sen Poh­jan­maan alu­eel­la, mut­ta muu­ta­mia suo­sit­tu­ja tapah­tu­mia jär­jes­te­tään myös muun muas­sa Joen­suus­sa ja Sei­nä­joel­la.

- Jär­jes­tet­ty­jä mes­su­ta­pah­tu­mia on taka­na jo yli 200, ja toi­vot­ta­vas­ti aina­kin saman ver­ran on vie­lä edes­sä! Täl­lä het­kel­lä jär­jes­täm­me mes­su­ja esi­mer­kik­si raken­ta­mi­seen ja sisus­ta­mi­seen, pihaan ja puu­tar­haan, hyvin­voin­tiin ja ter­vey­teen sekä rek­ry­toin­tiin liit­tyen. Ikäih­mi­sil­le suun­nat­tu­jen 60+ ‑mes­su­jen lisäk­si jär­jes­täm­me myös tun­nel­mal­li­sia jou­lu­mes­su­ja, ker­too Palosaari.

KPK Events on Mes­su- ja tapah­tu­man­jär­jes­tä­jät ry:n jäsen yhdes­sä kym­me­nen muun Suo­men suu­rim­man mes­su­jär­jes­tä­jän kanssa.

Mes­sut ovat yri­tyk­sel­le teho­kas tapa pait­si kau­pan­käyn­tiin, myös nykyis­ten asiak­kuuk­sien syven­tä­mi­seen, uusien asiak­kai­den koh­taa­mi­seen sekä yri­tyk­sen brän­din rakentamiseen.

- Samal­la pää­see ver­kos­toi­tu­maan tois­ten toi­mi­joi­den kans­sa ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­set uusien pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den osal­ta, Palo­saa­ri vinkkaa.

KPK Event­sin vah­vuus on tapah­tu­mien mark­ki­noin­ti, joka takuul­la tavoit­taa alu­een ihmiset.

- Voim­me panos­taa mark­ki­noin­tiin poik­keuk­sel­li­sen tun­tu­vas­ti, sil­lä käy­tös­säm­me ovat kaik­ki KPK Medioi­den prin­tin ja digin mark­ki­noin­ti­ka­na­vat sosi­aa­lis­ta medi­aa unoh­ta­mat­ta, ker­too Palosaari.

- Tänä vuon­na puo­li­tam­me mes­su­jen pää­sy­lip­pu­jen hin­nat ja mikä paras­ta, tar­joam­me kon­ser­nim­me leh­tien kes­to­ti­laa­jil­le ilmai­sen sisään­pää­syn messuillemme. ■

Tämä kir­joi­tus on jul­kais­tu alun­pe­rin KPK Yhtiöt asiakaslehdessä »

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj