Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Creamedia vahvisti osaamistaan videotuotannoissa

Tek­no­lo­gian kehi­tys on ollut vii­me vuo­si­na hur­jaa ja eri­tyi­ses­ti videoi­den käyt­tö­mah­dol­li­suu­det lisään­ty­vät päi­vä päi­väl­tä. Laa­du­kas video on vah­va työ­ka­lu mark­ki­noin­nis­sa ja vies­tin­näs­sä ja kysyn­tä nii­den teke­mi­sel­le on ollut myös Crea­me­dias­sa suurta.

- Crea­me­dia tar­jo­aa yri­tyk­sil­le videoi­ta ulkoi­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta sisäi­seen viestintään.

Teem­me esi­mer­kik­si yri­tys­vi­deoi­ta, tapah­tu­ma­tal­len­tei­ta sekä 3D-ani­moin­te­ja, ker­too Crea­me­dian tuo­re video­tuot­ta­ja Thorb­jörn Ljun­geld.

Video­tuot­ta­jan työ on Ljun­gel­dil­le tut­tua. Kah­dek­san vuo­den ajan video­tuot­ta­ja­na Hel­sin­gis­sä toi­mi­neen Ljun­gel­din osaa­mi­nen käsit­tää­kin kaik­ki video­tuo­tan­non eri osa-alu­eet käsi­kir­joi­tuk­ses­ta kuvaa­mi­seen, ohjaa­mi­seen, valai­suun sekä videoi­den jälkikäsittelyyn.

- Me Crea­me­dias­sa hoi­dam­me video­tuo­tan­non asiak­kaan kans­sa yhteis­työs­sä ideoin­nis­ta aina lop­pu­tuot­tee­seen saak­ka. Haluam­me löy­tää asiak­kaal­le mah­dol­li­sim­man toi­mi­van rat­kai­sun niin vies­tin­näl­li­ses­ti kuin visu­aa­li­ses­ti­kin, Ljun­geld linjaa.

Videoi­den käyt­tö­mah­dol­li­suu­det ovat laa­jat ja Crea­me­dias­sa pyri­tään­kin täyt­tä­mään asiak­kai­den kaik­ki tar­peet myös video­mark­ki­noin­nis­sa. Videoi­ta voi käyt­tää niin ulkoi­ses­sa kuin sisäi­ses­sä vies­tin­näs­sä ja jake­lu­ka­na­vien mää­rä kas­vaa päi­vä päi­väl­tä. Pai­kal­li­se­na yri­tyk­se­nä Crea­me­dia ymmär­tää asiak­kai­den­sa tar­peet ja vas­taa hei­dän toiveisiinsa.

-  Osaam­me välit­tää yri­tyk­sen vies­tin koh­dey­lei­söl­le hei­dän toi­vo­mal­la taval­la, Ljun­geld lupaa.

Thorb­jörn Ljun­geld osaa luo­da videoi­hin eri­lai­sia tunnelmia.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj