Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Click Shoes Oy:n tj. Hanna Ahola: Lehtimainos on todella toiminut

Kok­ko­las­sa kaup­pa­kes­kus Chy­de­nias­sa toi­mi­va Click Shoes ‑ken­kä­kaup­pa aikoo käyt­tää leh­ti­mai­non­taa aiem­pien posi­tii­vis­ten koke­mus­ten perus­teel­la myös tulevaisuudessa.

- Meil­lä oli vii­kon­lop­pua edel­tä­vä­nä kes­ki­viik­ko­na vart­ti­si­vun ilmoi­tus Kes­ki­poh­jan­maa-leh­des­sä, ja se toi­mi parem­min kuin toivoimme:

- Kun meil­lä oli ava­jais­vii­kon­lop­pu uudes­sa pai­kas­sa, odo­tim­me noin 50 pro­sen­tin lisäys­tä myyn­tiin, mut­ta lop­pu­tu­lok­se­na oli 170 pro­sen­tin myyn­nin kas­vu. Myyn­ti oli siis val­lit­se­va koro­na­ti­lan­ne huo­mioon ottaen todel­la hyvä, Click Shoes Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­na Aho­la laskee.

Hänen mukaan­sa asia­kas­kun­nas­ta huo­maa, että pai­kal­le tul­laan nimeo­maan leh­ti­mai­nok­sen perus­teel­la, sil­lä juu­ri ilmoi­tuk­ses­sa esil­lä olleis­ta tuot­teis­ta tulee pal­jon kyselyjä.

- Ja sen olem­me huo­man­neet, että Kes­ki­poh­jan­maa-leh­ti saa asiak­kai­ta liik­keel­le myös Kok­ko­laa ympä­röi­väs­tä maa­kun­nas­ta. Täten maa­kun­ta­leh­ti on meil­le todel­la mai­nio näky­mi­sen väli­ne, Han­na Aho­la sanoo.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj