Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Digituotteiden aineisto-ohjeet

Aineistoaikataulu

Digi­taa­li­set mai­nos- ja kam­pan­ja­ti­lauk­set on teh­tä­vä 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10 mennessä.

Kam­pan­jan aloi­tusKam­pan­ja­ti­lauk­set ja aineistot
Maa­nan­taitors­tai klo 10
Tiis­taiper­jan­tai klo 10
Kes­ki­viik­komaa­nan­tai klo 10
Tors­taitiis­tai­na klo 10
Per­jan­taikes­ki­viik­ko klo 10
Lau­an­taitors­tai­na klo 10

Digitaalisten aineistojen aineisto-ohjeet

Digi­taa­li­set aineis­tot tulee toi­mit­taa kuva­muo­dos­sa (png, jpg tai html5). Rich Media‑, video- tai vas­taa­vis­ta mai­nos­to­teu­tuk­sis­ta on sovit­ta­va erik­seen. Mai­nok­set voi­vat olla ani­moi­tu­ja ja tehos­te­ää­net ovat sal­lit­tu­ja, jos ne akti­voi­tu­vat vas­ta, kun käyt­tä­jä klik­kaa mai­nos­ta tai vie hii­ren mai­nok­sen pääl­le (mouse over).

Main­osai­neis­ton lisäk­si tar­vi­taan URL-osoi­te, johon mai­nos lin­ki­te­tään. Lin­kin pitää aue­ta eril­li­seen ikku­naan. Link­kiä ei saa upot­taa ban­ne­rin sisäl­le. Lin­kis­sä tuli­si vält­tää ääk­kös­ten ja mui­den eri­kois­merk­kien käyttöä.

Mai­nos­ta­jan tulee tes­ta­ta aineis­to ylei­sim­mil­lä selai­mil­la (esi­mer­kik­si Inter­net Explo­rer, Fire­fox, Chro­me, Ope­ra, Safa­rin ylei­sim­mät versiot).

Mobii­lin mainosaineistot

Mobii­li­mai­nok­siin saa­daan link­ki, click-to-call, click-to-SMS, click-to-apps­to­re, Sto­re Loca­tor, Facebook‑, Instagram‑, LinkedIn‑, tai Twitter-nappi.

Valmiit digitaaliset aineistot

Vas­taa­no­tam­me val­mii­ta inter­net-käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja aineis­to­ja (png, jpg tai html5). Aineis­to voi­daan vaih­taa kam­pan­jan aika­na ker­ran veloi­tuk­set­ta. Mai­nok­set sijoi­te­taan pai­koil­leen kam­pan­ja-ajan ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä klo 10 men­nes­sä. Leh­ti ei takaa kam­pan­jan alka­van halut­tu­na ajan­koh­ta­na, jos aineis­toa ei toi­mi­te­ta ohjei­den mukai­ses­ti teh­ty­nä, se myö­häs­tyy, on tek­ni­ses­ti toi­mi­ma­ton tai sisäl­löl­li­ses­ti arveluttava.

Bannerien koot

Ban­ne­ri­paik­kaDesk­top
(px x px)
Mobii­li
(px x px)
Tie­dos­ton
mak­si­mi-
koko *
Paraa­ti980 x 400300 x 300199 kt
Digi­ko­ko­si­vu620 x 891300 x 600199 kt
Pys­ty­pa­raa­ti300 x 600300 x 600199 kt
Jät­ti­bok­si 1468 x 400300 x 300199 kt
Jät­ti­bok­si 2468 x 400300 x 300199 kt
Bok­si 1300 x 250300 x 250199 kt
Bok­si 2300 x 250 300 x 250 199 kt
Bok­si 3300 x 250300 x 250 199 kt
Tik­ke­ri300 x 200300 x 200199 kt
* CPM tar­koit­taa tuhan­nen näyt­tö­ker­ran hin­taa. CPM hin­noi­tel­lut mai­nok­set myy­dään aina sovi­tun näyt­tö­mää­rän mukaisesti. 
Aika­pe­rus­tei­setDesk­top
(px x px)
Mobii­li
(px x px)
Tie­dos­ton
mak­si­mi-
koko *
Digie­tusi­vu Kes­ki­poh­jan­maa (vrk)600 x 700600 x 700199 kt
Digie­tusi­vu Kai­nuun Sano­mat (vrk)600 x 700600 x 700199 kt
Digie­tusi­vu kau­pun­ki- ja pai­kal­lis­leh­ti (vrk)**600 x 700600 x 700199 kt
Väli­si­vu­mai­non­ta kat­so lisää
Rek­ry­ban­ne­ri Kai­nuu ja Poh­jan­maat (viik­ko)300 x 300300 x 300199 kt
Rek­ry­ban­ne­ri Lap­pi (viik­ko)300 x 300300 x 300199 kt
** Digie­tusi­vua ei saa­ta­vil­la Kok­ko­la-leh­ti, Koti-Kajaa­ni ja Kalajaska

Kysy lisä­tie­to­ja ban­ne­riai­neis­toon liit­ty­vis­tä tek­ni­sis­tä omi­nai­suuk­sis­ta media­myyn­nis­tä.

Aineis­to tulee toi­mit­taa sekä desk­top että mobii­li­koos­sa. Ilmoi­te­tut mitat pik­se­li­koos­sa. Tie­dos­ton koko mak­si­mis­saan 199 kt. Tätä suu­rem­mis­ta tie­dos­tois­ta lisä­hin­ta 2 €/CPM

Aineis­tot varaus­vah­vis­tuk­ses­sa ilmoi­tet­tuun osoit­tee­seen tai myynti@hillagroup.fi

Aineis­to­jen muka­na tulee toi­mit­taa seu­raa­vat tie­dot:
• Mai­nos­ta­jan nimi ja yhteys­tie­dot
• Julkaisukanava(t)
• Jul­kai­su­päi­vä­mää­rä

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj